)
მენიუ

სტრედლ ანტე მეორე ბორდი ამიერიდან ქეშ მაგიდებზე

 

Straddle - როდესაც მოთამაშე სტრედლის გაკეთებას წყვეტს, ის კარტების დარიგებამდე ორი დიდი ბლაინდის ოდენობით ფსონს დებს.

სტრედლი- სავალდებულო ფსონი არაა, რომელსაც მოთამაშე მცირე ან დიდი ბლაინდის განთავსების  მერე, მაგრამ კარტების დარიგებამდე  აკეთებს. სტრედლები ძირითადად მხოლოდ ქეშ-თამაშებში გამოიყენება ფიქსირებული ბლაინდ სტრუქტურებით.


"Run It Twice"-ის შემთხვევაში ბორდის დარჩენილი კარტები ორჯერ რიგდება, როდესაც ყველა მოთამაშეს აქვს გაკეთებული ოლ-ინი. ბანკი ორ ნაწილად იყოფა და თითოეული ბორდისთვის ცალკე გადაიცემა. თუ რომელიმე მოთამაშეს "Run it Twice" არ აქვს გააქტიურებული, ბორდი ჩვეულებისამებრ  მთავრდება (მხოლოდ ერთხელ).

"Run It Twice"-ისთვის დამატებითი რეიქი არ კავდება.

 

Аnte–არც ისე დიდი სავალდებულო ფსონია, რომელიც კარტების დარიგებამდე ყველა მოთამაშემ უნდა დადოს. 

მეტი