)
Poker
VBET Poker FREE
منو
کازینوی زنده
کازینو
یش از مسابقه
پخش زنده

کارتهای روی میز دوم استرادل انته بر روی میزهای نقد

 

استرادل ـ وقتی بازیکنی تصمیم به استرادل می کند، قبل از پخش شدن کارتها شرطی معادل دو برابر بیگ بلایند را روی میز قرار

می دهد.

استرادل یک شرط اجباری است که بازیکن پس از شرطهای کوچک و بزرگ و قبل از پخش شدن کارتها  بر روی میز گذارد. استرادل معمولا در مسابقات نقدی که با ساختارهای شرط اجباری ثابت بازی می شود.

 

" اجرای دوباره" زمانیست که وقتی تمام بازیکنان آل این شدهاند و کارتهای باقی مانده دو باره پخش می شود . پات به دو قسمت تقسیم می شود و برای هر تخته جداگانه اهدا میشود.

اگر هر کدام یک از بازیکنان " اجرای دوباره" را فعال نکرده باشد، بورد به صورت معمولی اجرا می شود. ( یکبار فقط )


 

ما رک اضافی برای  دستهای " اجرای دوباره" شارژ نمی کنیم .

 

انته شرط بندی اجباری کوچک است که قبل از توافق اولیه توسط همه بازیکنان انجام می شود.

همچنین ملاحظه فرمایید