)
منو
کازینوی زنده
کازینو
یش از مسابقه
پخش زنده

فوتبالآمریکایی 

 

 

 • وقت اضافه در محاسبه کلیه مارکت ها در نظر گرفته شده است ، به جز مارکت "نیمه اول / مسابقه" ، "اختلاف امتیاز" و "نتیجه کوارتر چهارم".
 • اگر یک مسابقه بیش از 24 ساعت قطع شود ، تمام شرطها قابل استرداد هستند ، به جز مواردی که نتیجه آن به طور قطع با زمان توقف مسابقه مشخص شده است.
 • اگر یک مسابقه بیش از 24 ساعت به تعویق بیفتد ، همه شرطها قابل استرداد هستند.
 • موارد زیر برای شرط بندی در فوتبال آمریکایی پیشنهاد می شود:

 

1. برنده.

در اینجا شما نتیجه مسابقه را پیش بینی می کنید. نرخ ها با در نظر گرفتن وقت اضافه پذیرفته می شوند.

2. مجموع.

اگر در نتیجه مسابقه تعداد کل گلهای زده شده با کل نرخ مساوی باشد ، شرطها بازگردانده می شوند. همین امر در مورد تک تک تیم ها یا بازیکنان نیز صدق می کند.نرخ ها با در نظر گرفتن وقت اضافه پذیرفته می شوند.

3. هندیکپ.

اگر گزینه شرط بندی شما به صورت دو حالته باشد مثلا برد و باخت باشد و گزینه تساوی وجود نداشته باشد مثل هندیکپ هایدر صورت مساوی شدن دو تیم شرط شما پس داده می شود.(صرف نظر از دوره ای که مسابقه برای شرط بندی دعوت شده است)

4. نیمه اول / مسابقه.

برای برنده شدن در شرط بندی ، باید نتیجه نیمه اول و مسابقه را حدس بزنید. وقت اضافه در نظر گرفته نمی شود.

5. نرخ در یک کوارتر.

نرخ ها به، برنده ای با یک هندیکپ یا تعداد کل امتیازهای مربوط به کوارتر مسابقه ارائه می شود. اینکه کدام تیم پس از کوارتر مربوطه در این مسابقات پیشتاز است ، در نظر گرفته نمی شود. وقت اضافه در نظر گرفته نمی شود.

6. اولین / آخرین گلزنی تاچ داون.

برای برنده شدن در شرط بندی ، باید به ترتیب گلزن اولین یا آخرین تاچ داون در مسابقه را حدس بزنید. بازیکن باید بیشتر از ثانیه اول مسابقه بازی کند تا شرط بندی معتبر تلقی شود ، در غیر این صورت شرط ها باطل می شوند.

7. شرط بندی در نیمه اول.

برای برنده شدن در شرط بندی ، باید برنده نیمه اول مسابقه را حدس بزنید. در صورت قطع شدن مسابقه قبل از پایان کوارتر دوم ، شرطها باطل هستند.

8. بازی اول / بازی کارآمد بعدی.

برای برنده شدن در شرط بندی ، باید اولین / عمل موثر بعدی / امتیازدهی بازی /: تاچ داون، عبور دادن توپ از خط دروازه ی حریف یا محافظت چیست را حدس بزنید. اگر مسابقه قبل از پایان تاچ داون ، عبور دادن توپ از خط دروازه ی حریف یا محافظت قطع شود یا به پایان برسد ، شرطها باطل خواهد بود.

9- در این نوع از ورزش مشخص ، نتایج دیگری را می توان جدا از آنچه در بالا ذکر شد ارائه داد.

فوتبال استرالیایی 

 

 • وقت اضافه در محاسبه کلیه مارکت ها در نظر گرفته می شود ، به جز مارکت های "نیمه اول / مسابقه" ، "اختلاف امتیاز" و "نتیجه سه ماهه چهارم".
 • اگر یک مسابقه بیش از 24 ساعت قطع شود ، همه شرطها قابل استرداد هستند ، به جز مواردی که نتیجه آن به وضوح توسط زمان توقف مسابقه مشخص شده است.
 • در صورت به تعویق افتادن زمان شروع مسابقه بیش از 24 ساعت ، همه شرطها قابل استرداد هستند.
 • موارد زیر برای شرط بندی در فوتبال استرالیا پیشنهاد می شود:

1. برنده

در اینجا شما نتیجه مسابقه را پیش بینی می کنید. نرخ ها با در نظر گرفتن وقت اضافه پذیرفته می شوند.

2. مجموع.

اگر در نتیجه مسابقه تعداد کل گلهای زده شده با کل نرخ مساوی باشد ، شرطها بازگردانده می شوند. همین امر در مورد تک تک تیم ها یا بازیکنان نیز صدق می کند.نرخ ها با در نظر گرفتن وقت اضافه پذیرفته می شوند.

3. هندیکپ.

اگر گزینه شرط بندی شما به صورت دو حالته باشد مثلا برد و باخت باشد و گزینه تساوی وجود نداشته باشد مثل هندیکپ هایدر صورت مساوی شدن دو تیم شرط شما پس داده می شود.(صرف نظر از دوره ای که مسابقه برای شرط بندی دعوت شده است)

4. نیمه اول / مسابقه.

برای برنده شدن در شرط بندی ، باید نتیجه نیمه اول و مسابقه را حدس بزنید. وقت اضافه در نظر گرفته نمی شود.

5. نرخ در یک کوارتر.

نرخ ها به، برنده ای با یک هندیکپ یا تعداد کل امتیازهای مربوط به کوارتر مسابقه ارائه می شود. اینکه کدام تیم پس از کوارتر مربوطه در این مسابقات پیشتاز است ، در نظر گرفته نمی شود. وقت اضافه در نظر گرفته نمی شود.

6. شرط بندی در نیمه اول.

برای برنده شدن در شرط بندی ، باید برنده نیمه اول مسابقه را حدس بزنید. در صورت قطع شدن مسابقه قبل از پایان کوارتر دوم ، شرطها باطل هستند.

7- در این نوع از ورزش مشخص ، نتایج دیگری را می توان جدا از آنچه در بالا ذکر شد ارائه داد.

 

 

بسکتبال

 • در صورتی که گزینه "تساوی" در وقت قانونی ارائه شده باشد، شرط های بسته شده بر روی برنده مسابقه بدون در نظر گرفتن وقت های اضافی ، محاسبه خواهند شد
 • به استثنا مواردی که در بند 16.1.1 عنوان شده ، چنانچه مسابقه ایی تا پایان زمان قانونی انجام نشود و در طی 24 ساعت ادامه نیابد؛ تمامی شرط هایی که نتیجه آن تا پیش از توقف مسابقه مشخص نشده باشد، عودت داده خواهند شد.
 • چنانچه مسابقه ایی کمتر از 5 دقیقه مانده به پایان ، مختل گردد، تمامی شرط ها بسته شده بر روی این مسابقه معتبر می باشند. چنانچه مسابقه بیش از 5 دقیقه به منظور اتمام مسابقه در زمان قانونی، وقت باقی مانده باشد، و مسابقه در طی 24 ساعت ادامه نیابد،تمامی شرط هایی که نتیجه آن تا پیش از توقف مسابقه مشخص نشده باشد، عودت داده خواهند شد. تمامی شرط هایی که نتیجه آن تا پیش از توقف مسابقه مشخص شده است،به قوت خود باقی خواهند ماند. به هنگام شرط بندی های زنده،چنانچه مسابقه مختل گردد، محاسبات تنها بر روی شرط هایی که نتایج آن تا همان لحظه مشخص شده باشد، صورت می پذیرد و مابقی شرط ها عودت داده می شوند.
 • چنانچه برگزاری یک مسابقه به زمانی بیش از 24 ساعت موکول گردد،تمامی شرط های بسته شده بر روی این مسابقه عودت داده می شود،در غیر این صورت شرط ها به قوت خود باقی می مانند.
 • نتایج شرط ها برای نیمه دوم و کوارتر چهارم بدون در نظر گرفتن وقت های اضافی ، به هم اضافه می شوند.
 • چنانچه در نتیجه یک مسابقه تعداد مجموع با نرخ شرط برابر شود، شرط عودت داده می شود. به طور مشابه برای مجموع کوارتر/نیمه، مجموعات تیمی یا انفرادی بازیکنان( شامل شرط ها بسته شده بر روی ریباند ، پاس گل ، خطا، بلاک شوت ،توپ ربایی بیشتر/کمتر توسط یک تیم یا یک بازیکن مشخص) این موضوع صادق می باشد. به همین صورت برای شرط بندی بر روی ضرایب مسابقه/نیمه ها/کوارتر ها ، مقایسه آماری بازیکنان و دیگر موقعیت هایی که گزینه تعداد دقیق هندیکپ ها/مجموع ها ، در نظر گرفته نمی شود نیز این موضوع صادق می باشد.
 • هنگام شرط بندی بر روی آمار بازیکنان (ریباند ، پاس گل ، خطا، بلاک شوت ،توپ ربایی بیشتر/کمتر) چنانچه بازیکن مذکور در مسابقه شرکت نکند،شرط عودت داده می شود. در صورت مقایسه آمار بازیکنان ( کدام بازیکن ریباند ، پاس گل ، خطا، بلاک شوت ،توپ ربایی بیشتری خواهد داشت) چنانچه یکی از بازیکنان مذکور در مسابقه شرکت نکند،شرط عودت داده می شود.
 • شرط های بسته شده  بر روی مجموع انفرادی بازیکنان/ مقایسه آماری بازیکنان با در نظر گرفتن وقت ها اضافی محاسبه خواهد شد، مگر اینکه خلاف این مسئله ذکر گردیده شده باشد.
 • برای مسابقات "رفت-برگشتی" تنها مسابقات عنوان شده در همان روز، در نظر گرفته خواهد شد. در صورت لغو

یا عدم برگزاری یک یا تعداد بیشتری از مسابقات مطرح شده،ممکن است شرط بسته شده بر روی مسابقه "رفت-برگشتی"  عودت داده می شود.

 • چنانچه برطبق قوانین مسابقات، در صورت  کسب نتیجه تساوی در مسابقه، بازی در وقت های اضافی ادامه نیابد، شرط های بسته شده بر روی برنده مسابقه با ضریب 1  (در شرط هایی که نتیجه تساوی ارائه نشده باشد) محاسبه می گردد، در حالی که سایر شرط های دیگر (ضرایب، مجموع ها، غیره) بر طبق امتیازات حقیقی به دست آمده در مسابقه محاسبه خواهد شد.

 

 

 • چنانچه قوانین مسابقه برای تعیین نتیجه یک مسابقه رفت-برگشتی ، در نظر گرفتن وقت های اضافی را مجاز بداند، در صورت عدم تساوی دو تیم و یا به عنوان مثال تنها تساوی در دیدار برگشت، تمامی شرط ها با در نظر گرفتن وقت قانونی محاسبه می گردد.

 

 

برای ورزش بسکتبال شرط بندی بر روی موقعیت های ذیل در ارائه می شود:

 

 

 

 1. برنده

شما نتیجه مسابقه را پیش بینی می کنید. چنانچه گزینه های "تیم 1"، "تیم 2"، "تساوی" برای این موقعیت موجود باشد، شرط ها بسته شده تنها برای وقت های قانونی و بدون در نظر گرفتن وقت های اضافی محاسبه می گردد.در غیر این صورت، وقت های اضافی نیز برای محاسبه شرط منظور می گردد.

 

2- مجموع

چنانچه مجموع امتیازات با مجموع نرخ شرط برابر شود، شرط عودت داده می شود.

این موضوع  به طور مشابهبرای مجموع های تیمی یا انفرادی نیز صادق می باشد.

 

 

3–هندیکپ

با در نظر گرفتن هندیکپ  در صورت تساوی در مسابقه شرط عودت داده می شود ( بدون توجه به مدت زمانی که برای شرط ارائه شده). این موضوع  به طور مشابهبرای مقایسه آماری بازیکنان(امتیازات / خطا ها/بلاک شوت ها/ریباند ها/پاس گل و دیگر پارامتر ها)  صادق می باشد.

 

4–آیا مسابقه وقت های اضافی خواهد داشت؟

چنانچه مسابقه در وقت های اضافی مختل شود، شرط ها بسته شده همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

 

5–مجموع تیمی <تیم مشخص>

  شما پیش بینی می کنید که آیا مجموع امتیازات تیم منتخب  صورت پذیرفته بیشتر از یک پارامتر معین است یا کمتر. 

چنانچه مجموع امتیازات با مجموع نرخ شرط برابر شود، شرط عودت داده می شود.

 

6–در کدام نیمه امتیازات بیشتری بدست خواهد آمد ؟

وقت های اضافی برای محاسبه امتیازات نیمه دوم مسابقه، در نظر گرفته نخواهد شد.

بر طبق قوانین مسابقه ، وقت قانونی مسابقه می بایست به طور کامل انجام بپذیرد.

 

7–در کدام کوارتر امتیازات بیشتری بدست خواهد آمد ؟

برای محاسبه این شرط تمامی 4 کوارتر می بایست، به طور کامل انجام شود. وقت های اضافی برای محاسبه این شرط در نظر گرفته نخواهد شد.

 

8–مسابقه با چه اختلاف امتیازی برده خواهد شد ؟

چنانچه مسابقه متوقف شود و تا 24 ساعت بعدی به اتمام نرسد،تمامی شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده می شوند.

9–مجموع زوج/فرد 

شما پیش بینی می کنید که آیا مجموع در یک مسابقه/ بازه زمانی مرتبط ( یک نیمه مسابقه/ کوارتر مسابقه/کل مسابقه) عددی زوج خواهد بود یا فرد

 

10–ریباند کمتر/بیشتر (پاس/بلاک/امتیاز/بلاک شوت) <تیم به خصوص>  .

  شما پیش بینی می کنید که آیا تعداد ریباند (پاس/بلاک/امتیاز/بلاک شوت) انجام پذیرفته توسط بازیکنان تیم منتخب  صورت پذیرفته بیشتر/کمتر از یک پارامتر معین است. 

عدم شرکت در مسابقه /سلب صلاحیت / مصدومیت بازیکنان هیچگونه تاثیری در محاسبه شرط نخواهد داشت.

تمامی شرط ها بر روی این موقعیت با در نظر گرفتن وقت های اضافی محاسبه می گردد، مگر اینکه خلاف آن ذکر گردیده باشد.

11–ریباند کمتر/بیشتر (پاس/بلاک/امتیاز/بلاک شوت) انجام پذیرفته توسط <بازیکن به خصوص>  .

شما تعداد ریباند (پاس/بلاک/امتیاز/بلاک شوت) که توسط بازیکن منتخب صورت پذیرفته را پیش بینی می کنید.

نام تیم که به اختصار در مقابل نام بازیکن نوشته شده است، صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد. هر گونه اشتباه تایپی یا نادرست بودن نام تیم، در محاسبه شرط بی تاثیر است و شرط ها به قوت خود باقی خواهند ماند. چنانچه بازیکن منتخب در مسابقه مذکور شرکت نکند، عودت صورت می پذیرد.

تمامی شرط ها بر روی این موقعیت با در نظر گرفتن وقت های اضافی محاسبه می گردد، مگر اینکه خلاف آن ذکر گردیده باشد.

 

12–کدام تیم امتیاز ریباند ( بلاک/پاس کاری) بیشتری بدست می آورد؟

چنانچه مسابقه برگزار گردد اما مختل شود و در طی  24 ساعت ادامه آن انجام نپذیرد ، شرط ها عودت داده می شوند.

چنین مقایسه ایی تنها برای مسابقات اعلام شده، انجام می پذیرد.

شرط ها بر روی این موقعیت با در نظر گرفتن وقت های اضافی، محاسبه می گردد.

چنانچه بازیکنان همان مقدار ریباند (پاس/بلاک/امتیاز/بلاک شوت) بدست آورد، تمامی شرط ها بر روی این موقعیت عودت داده می شود.

شرط های بسته شده بر روی این موقعیت با در نظر گرفتن وقت های اضافی محاسبه می گردد، مگر اینکه خلاف آن ذکر گردیده باشد.

 

13– کدام تیم 10 امتیاز در مسابقه(کوارتر مشخص/ نیمه مشخص) بدست می آورد؟

شما تیمی را که ابتدا به 10 (20) امتیاز در مسابقه (کوارتر/نیمه)دست پیدا می کند را پیش بینی می کنید. 

برای کوارتر های مسابقه وقت اضافی در نظر گرفته نمی شود. 

چنانچه در بازه زمانی مشخص ، امتیازات تعیین شده ، بدست نیاید، بر روی تمامی موقعیت ها عودت صورت می پذیرد.

 

 

14– برنده دور گروهی ( کنفرانس/دسته)

برای محاسبه این شرط تمامی مسابقات دور گروهی(کنفرانس/دسته) می بایست برگزار گردند. در غیر این صورت شرط ها عودت داده می شوند. تمامی مواردی که تیم منتخب حتی در صورت برگزاری بازی ها ( با در نظر گرفتن بهترین حالت ممکن) هیچ شانسی برای بردن مرحله مذکور نداشته باشد( حتی بر روی کاغذ نیز شانسی نداشته باشد) از این امر مستثنی هستند و چنین شرطی برای مشتری باخت می شود.

 

 

 

15 – برنده مرحله پلی-آف (بهترین از 3 تیم/ بهترین از 5 تیم / بهترین از 7 تیم)

چنانچه بر طبق قوانین تعداد مسابقات کافی برای تعیین نتیجه برگزار نگردد، تمامی شرط ها بر روی این موقعیت عودت داده می شوند.

 

16 – برنده مسابقات

چنانچه بیش از یک تیم به عنوان برنده مسابقات اعلام گردد، ضرایب شرط مابین تعداد برندگان تقسیم می گردد.

 

17 – اولین اخراجی بازی

تنها اخراج شدن بازیکنان به خاطر مرتکب شدن به 5 یا 6 خطا (بر طبق قوانین مسابقات مذکور) در نظر گرفته خواهد شد. اخراج بازیکنان به دلیل خطا های فنی یا غیر ورزشی، در نظر گرفته نمی شود

 

18 – صعود به دور بعدی

نتایج بعد از برگزاری آخرین مسابقه ، مرحله حذفی مذکور بدون در نظر گرفتن تصمیمات بعدی مقامات برگزاری تعیین میگردد.

چنانچه تیمی که بر روی آن شرط بسته اید، به هر دلیلی سلب صلاحیت شود یا از شرکت در مسابقات خودداری کند، برد از آن تیم حریف می شود و به دور بعدی صعود خواهد کرد.تمامی شرط ها به قوت خود باقی می مانند.

19-کدام تیم اولین امتیازات مسابقه (کوارتر/نیمه) را کسب خواهد کرد؟

شما تیمی را که اولین امتیازات  مسابقه (کوارتر/نیمه) را بدست می آورد را پیش بینی می کنید

 

 1. کدام تیم آخرین امتیازات مسابقه (کوارتر/نیمه) را کسب خواهد کرد؟

شما تیمی را که آخرین امتیازات  مسابقه (کوارتر/نیمه) را بدست می آورد را پیش بینی می کنید. چنانچه مسابقه (کوارتر/نیمه) مختل گردد و در طول 24 ساعت ادامه بازی انجام نپذیرد، شرط های بسته شده عودت داده میشوند. 

 

21-اولین امتیازات بازی ، از طریق یک پرتاب 3 امتیازی، 2 امتیازی یا ضربه پنالتی بدست خواهد آمد؟

تنها شوت هایی که به طور رسمی توسطداور مورد قبول واقع گردد، در نظر گرفته می شوند.

 

 1. در این ورزش ممکن است موارد دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

 

 

والیبال ساحلی

 • چنانچه بازی آغاز شود اما در طی 24 ساعت به اتمام نرسد،  تمامی شرط ها به جز مواردی که نتیجه آن تا قبل از مختل شدن بازی معین شده ، مسترد می گردند.
 • چنانچه تاریخ مسابقه به زمانی کمتر از 24 ساعت موکول گردد، تمامی شرط ها معتبر می باشند. در غیر این صورت، تمامی شرط ها، مسترد می گردند.
 • چنانچه محل برگزاری مسابقه ( زمین ورزشی) تغییر پیدا کند، تمامی شرط ها معتبر می باشند.

چنانچه یکی از نفرات تیم دونفره پیش از شروع مسابقه با فرد دیگری جایگزین گردد ، تمامی شرط های بر روی این موقعیت مسترد می گردد.

 • چنانچه بر طبق تصمیمات داوران ، امتیاز یکی از تیم ها کسر گردد،شرط ها مطابق با تصمیمات داوران محاسبه می گردند. شرط ها بر روی اولین تیمی که به امتیاز 5/10/15/20 دست میابد، همچنین شرط بر روی اینکه کدام تیم پاس منجر به امتیاز بعدی را می دهد، از این امر مستثنی هستند. چنین شرط هایی بر اساس اینکه کدام تیم به ابتدا به امتیاز معین دست میابد، محاسبه می گردد و چنانچه تیمی به امتیاز مذکور دست پیدا کند، نتیجه شرط تعیین می گردد و تصمیمات بعدی داوران بر این نتیجه تاثیری نمی گذارد. شرط بندی بر روی اینکه کدام تیم پاس منجر به امتیاز بعدی را می دهد نیز به همین صورت انجام می پذیرد.
 • شرط بندی برای موقیعت های ذیل در ورزش والیبال ساحلی ارائه می گردد:

 

برنده

شما نتیجه مسابقه را پیش بینی می کنید.

مجموع 

چنانچه مجموع تعداد با تعداد نرخ شرط برابر باشد، شرط مسترد می گردد. 

 

مجموع تیمی <تیم مشخص شده>

چنانچه مجموع امتیازات بدست آمده برابر با مجموع نرخ شرط شود، شرط مسترد می گردد.

مجموع ست های مسابقه

شما پیش بینی می کنید که آیا تیمی بیشتر/کمتر از یک تعداد ست مشخص در مسابقه، بازی می کند. چنانچه بازی مختل شود یا ادامه نیابد، شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده می شود.

            5- چه تیمی ابتدا به امتیاز 5(10/15/20) دست میابد؟

چنانچه بر اساس تصمیمات مقامات برگزاری یا داوران مسابقه ، تیمی که ابتدا به امتیازات مذکور دست یافته تغییر یابد، محاسبات اولیه در نظر گرفته خواهد شد و نظر داوران و مقامات برگزاری در نظر گرفته نمی شود.

مسابقه چند ست خواهد داشت؟

     تعداد ست های برگزار شده در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه مسابقه ایی مختل گردد یا ادامه نیابد، تمامی شرط های بر  روی این موقعیت عودت داده می شود.

هندیکپ ست ها

 

امتیاز دقیق یک ست

 

برنده مسابقات

چنانچه بیش از یک تیم به عنوان برنده مسابقات اعلام گردد، ضرایب شرط مابین تعداد برندگان تقسیم می گردد.

 

مجموع زوج/فرد مسابقه

 

مجموع زوج/فرد ست

 

 

در این ورزش ممکن است موارد دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

 

بیسبال

 

 • چنانچه دو مسابقه با حضور تیم های مشابه وجود داشته باشد و بوک میکر تنها یکی از این مسابقات را ارائه داده باشد، نتیجه اولین (زمان شروع) مسابقه معتبر می باشد.
 • چنانچه مسابقه به مدت بیش از 24 ساعت لغو و یا به زمانی بیش از 24 ساعت موکول گردد، تمامی ضرایب 1 می شوند.
 • چنانچه مسابقه به مدت بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد، تمامی شرط ها عودت داده می شوند. در صورت برگزاری بازی در طی 24 ساعت ، شرط ها به قوت خود باقی خواهند ماند.
 • تمامی شرط ها بر اساس نتایج رسمی اعلام شده در وب سایت و ایننینگ های اضافی محاسبه می گردد، مگر اینکه خلاف این موضوع عنوان شده باشد. چنانچه موقعیتی برای شرط بندی بر روی نتیجه تساوی ارائه نشده باشد اما نتیجه تساوی در مسابقه محتمل باشد، در صورت تساوی در مسابقه مذکور ، تمامی شرط ها عودت داده می شوند.
 • چنانچه مسابقه پیش از به اتمام رسیدن وقت قانونی مختل گردد، نتیجه بعد از 5 ایننیگ (innings)  ( 4 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) به عنوان نتیجه رسمی در نظر گرفته خواهد شد. تیمی که بعد از اتمام آخرین ایننیگ ، ران ها بیشتری داشته باشد، به عنوان برنده مسابقه در نظر گرفته خواهد شد( مگر اینکه بازی در نیمه اول ایننیگ مختل شود و تیم میزبان جلو باشد، در چنین مواقعی ، برنده تیم میزبان می باشد). چنانچه مسابقه زودتر از زمان مشخص شده در متن، مختل گردد، تمامی شرط ها به جز مواردی که نتایج آن پیش از اخلال در مسابقه تعیین شده است، عودت داده می شوند.

تمامی این قوانین بر روی تمام شرط ها اعمال می گردد ، مگر اینکه خلاف آن عنوان شده باشد، به استثنا موارد ذیل:

 

"شرط بندی زنده"

برای معتبر دانستن شرط ها، مسابقه می بایستد به طور کامل انجام بپذیرد. چنانچه مسابقه مختل شود، تمامی شرط ها به جز مواردی که نتایج آن پیش از اخلال در مسابقه تعیین شده است، عودت داده می شوند.

 

بیشتر/کمتر، ران های + ضربات + خطاها  بیشتر/ کمتر، هندیکپ

شرط ها بر اساس نتایج رسمی بعد از 9 ایننیگ (8 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) محاسبه می گردد. چنانچه ایننیگ اضافی به منظور اتمام مسابقه مورد نیاز باشد، تمامی شرط ها بر اساس نتیجه نهایی رسمی اعلام شده محاسبه می گردد. چنانچه مسابقه زودتر از وقت قانونی به اتمام برسد، تمامی شرط ها پوچ می شوند.

 

بازی "رفت - برگشت"(خانه- خارج از خانه)

مسابقاتی که در روز مسابقات برگزار می شوند و مسابقاتی که در متن ذکر شده اند، در نظر گرفته می شوند. چنانچه حداقل یکی از مسابقات 8 ، 9-5 ایننینگ برگزار نشود، تمامی شرط های بسته شده ممکن است مسترد شوند. شرط ها بر اساس مجموع امتیازات بدست آمده توسط تیم میزبان در مقابل مجموع امتیازات بدست آمده توسط تیم میهمان  محاسبه می گردد( در صورت تساوی شرط ها عودت داده می شود).

 

 • شرط بندی برای موقعیت های ذیل ارائه می گردد:

 

برنده 

شما نتیجه مسابقه را پیش بینی می کنید. شرط ها با در نظر گرفتن ایننیگ های اضافی در نظر گرفته می شود.

 

 

 

بیشتر/کمتر

چنانچه  مجموع تعداد با تعداد نرخ شرط برابر باشد، شرط عودت داده می شود.  شرط های مجموع انفرادی یا تیمی، نیز به همین صورت  در نظر گرفته می شوند. شرط ها با در نظر گرفتن ایننیگ های اضافی در نظر گرفته می شود.

 

هندیکپ 

چنانچه هندیکپ تنها 2 گزینه داشته باشد،( تنها هندیکپ 1 یا هندیکپ 2- بدون گزینه تساوی) در صورت تساوی هندیکپ با شرط ها مسترد می شوند. شرط ها بر اساس نتایج رسمی بعد از 9 ایننیگ (8 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) محاسبه می گردد. چنانچه ایننیگ اضافی به منظور اتمام مسابقه مورد نیاز باشد، تمامی شرط ها بر اساس نتیجه نهایی رسمی اعلام شده محاسبه می گردد. چنانچه مسابقه زودتر از وقت قانونی به اتمام برسد، تمامی شرط ها پوچ می شوند.

 

استثنا: چنانچه مسابقه ایی به خاطر کناره گیری یکی از تیم ها پایان یابد، تمامی شرط ها به قوت خود باقی می مانند.

در صورت تساوی هندیکپ، تمامی شرط ها مسترد می گردند( بدون در نظر گرفتن مدت زمان ارائه شده در شرط )

 

امتیازات بیشتر/کمتر <تیم به خصوص>

شما پیش بینی می کنید، که آیا مجموع امتیازات تیم مذکور بیشتر/کمتر از یک پارامتر معین است. چنانچه مجموع امتیازات با مجموع نرخ شرط برابر شود، شرط عودت داده می شود.

شرط ها بر اساس نتایج رسمی بعد از 9 ایننیگ (8 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) محاسبه می گردد. چنانچه ایننیگ اضافی به منظور اتمام مسابقه مورد نیاز باشد، تمامی شرط ها بر اساس نتیجه نهایی رسمی اعلام شده محاسبه می گردد. چنانچه مسابقه زودتر از وقت قانونی به اتمام برسد، تمامی شرط ها پوچ می شوند.

 

ران ها+ ضربات / بامپ/ + خطا ها بیشتر/کمتر 

شما پیش بینی می کنید، که آیا مجموع ران ها، ضربات ، خطا ها صورت پذیرفته توسط اعضای دو تیم  بیشتر/کمتر از یک پارامتر معین است. چنانچه مجموع ران ها+ خطاها+ ضربات با مجموع نرخ شرط برابر شود، شرط عودت داده می شود.

نتیجه شرط ها بر اساس گزارشات رسمی ارائه شده توسط مقامات فدراسیون و مسئولان برگزاری مسابقات مذکور محاسبه می گردد.

شرط ها بر اساس نتایج رسمی بعد از 9 ایننیگ (8 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) محاسبه می گردد. چنانچه ایننیگ اضافی به منظور اتمام مسابقه مورد نیاز باشد، تمامی شرط ها بر اساس نتیجه نهایی رسمی اعلام شده محاسبه می گردد. چنانچه مسابقه زودتر از وقت قانونی به اتمام برسد، تمامی شرط ها پوچ می شوند.

 

مجموع ران ها+ ضربات / بامپ/ + خطا زوج است یا فرد؟

شما پیش بینی می کنید، که آیا مجموع ران ها، ضربات ، خطا ها صورت پذیرفته توسط اعضای دو تیم  عددی زوج است یا فرد.

شما پیش بینی می کنید، که آیا مجموع ران ها، ضربات ، خطا ها صورت پذیرفته توسط اعضای دو تیم  بیشتر/کمتر از یک پارامتر معین است.

شرط ها بر اساس نتایج رسمی بعد از 9 ایننیگ (8 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) محاسبه می گردد. چنانچه ایننیگ اضافی به منظور اتمام مسابقه مورد نیاز باشد، تمامی شرط ها بر اساس نتیجه نهایی رسمی اعلام شده محاسبه می گردد. چنانچه مسابقه زودتر از وقت قانونی به اتمام برسد، تمامی شرط ها پوچ می شوند.

 

مجموع زوج /فرد

شرط ها بر اساس نتایج رسمی بعد از 9 ایننیگ (8 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) محاسبه می گردد. چنانچه ایننیگ اضافی به منظور اتمام مسابقه مورد نیاز باشد، تمامی شرط ها بر اساس نتیجه نهایی رسمی اعلام شده محاسبه می گردد. چنانچه مسابقه زودتر از وقت قانونی به اتمام برسد، تمامی شرط ها پوچ می شوند. نتیجه "0-0" برای تمامی موقعیت ها به عنوان عدد زوج در نظر گرفته خواهد شد.

 

کدامیک از تیم ها اولین ران را انجام می دهد؟

در صورت نتیجه "0-0" بر روی این موقعیت شرط عودت داده می شود.

کدامیک از تیم ها آخرین ران را انجام می دهد؟

در صورت نتیجه "0-0" بر روی این موقعیت شرط عودت داده می شود.

 

کدام تیم ران بعدی را انجام می دهد؟

چنانچه ران بعدی صورت نپذیرد (  این امر شامل مختل شدن مسابقه نیز می باشد)، تمامی شرط ها عودت داده خواهند شد.چنانچه مسابقه بعد از ران بعدی مختل گردد، شرط به قوت خود باقی است.

 

ایننیگ 1: بیشتر/کمتر 0.5 

به منظور محاسبه این شرط ، ایننیگ اول می بایست به صورت کامل انجام بپذیرد.

 

نتیجه ایننیگ اول

به منظور محاسبه این شرط ، ایننیگ اول می بایست به صورت کامل انجام بپذیرد.

 

نوع اولین هُم ران(Home run) در مسابقه
شما نوع اولین هوم ران انجام پذیرفته توسط را پیش بینی می کنید، اینکه آیا تک امتیازی ، 2 امتیازی، 3 امتیازی یا به صورت گرند اسلم (4 امتیازی) است و یا اینکه هیچهُمرانی صورت نمی پذیرد.

* در بیس بال هُم ران به ضربه‌ای گرفته می‌شود كه توسط بَتر زده شده و او بتواند با این ضربه تمام بیس‌ها را بدود و به بیس خانه و امتیاز برسد.

 

شرط ها بر اساس نتایج رسمی بعد از 9 ایننیگ (8 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) محاسبه می گردد. چنانچه ایننیگ اضافی به منظور اتمام مسابقه مورد نیاز باشد، تمامی شرط ها بر اساس نتیجه نهایی رسمی اعلام شده محاسبه می گردد. چنانچه مسابقه زودتر از وقت قانونی به اتمام برسد، تمامی شرط ها پوچ می شوند. 

 

در کدام بازه زمانی ران های بیشتری صورت می پذیرد؟

شما بازه زمانی ایی که ران های بیشتری صورت می پذیرد را پیش بینی می کنید. در 4.5 ایننیگ ابتدایی (شامل 5 ایننیگ برتر) یا در 5 ایننیگ دوم (بعد از 5 ایننیگ برتر (از 5 ایننیگ آخر که شامل پایان مسابقه نیز می شود))، و یا اینکه تعداد ایننیگ ها برابر می باشد. در صورت داشتن ایننیگ اضافی ، نتایج بعد از اتمام 5 ایننیگ که شامل ایننیگ اضافی نیز می شود، معین می گردد.

 

آیا تیمی که اولین ران را انجام می دهد ، برنده خواهد بود؟

نتایج ذیل محتمل می باشد:

"بله"- شرط بر روی اینکه تیمی که اولین ران را بدست می آورد برنده نهایی مسابقه خواهد بود.

"خیر"- شرط بر روی اینکه تیمی که اولین ران را بدست می آورد، در نهایت مسابقه را خواهد باخت.

چنانچه بازی با نتیجه تساوی به پایان برسد ، تمامی شرط ها مسترد می گردد. چنانچه مسابقه پیش از به اتمام رسیدن وقت قانونی مختل گردد، نتیجه بعد از 5 ایننیگ (innings)  ( 4 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) به عنوان نتیجه رسمی در نظر گرفته خواهد شد. برنده شرط تیمی می باشد که بعد از اتمام آخرین ایننیگ  ران های بیشتری انجام داده باشد. ( مگر اینکه مسابقه در نیمه اول ایننیگ مختل گردد و تیم میزبان جلو باشد،در این صورت ، تیم میزبان برنده مسابقه می باشد).

 

نتیجه اولین پرتاب توپ در ایننیگ بعدی: توپ یا دیگر نتایج؟

شما پیش بینی می کنید که  نتیجه پرتاب بعدی، توپ ، ضربه، ران، هُم ران، خطا، یا دیگر موارد است(که به معنی شرط بر روی "دیگر نتایج" می باشد).

 

 

ابتدا کدام تیم 3 ران انجام میدهد؟

شرط ها بر اساس نتایج رسمی بعد از 9 ایننیگ (8 ½ایننیگ ها در صورت جلو بودن تیم میزبان) محاسبه می گردد. چنانچه ایننیگ اضافی به منظور اتمام مسابقه مورد نیاز باشد، تمامی شرط ها بر اساس نتیجه نهایی رسمی اعلام شده محاسبه می گردد. چنانچه مسابقه زودتر از وقت قانونی به اتمام برسد، تمامی شرط ها پوچ می شوند.

استثنا: چنانچه تیمی پیش از مختل شدن بازی ، 3 ران را انجام داده باشد.

 

بازی "رفت - برگشت"

تنها مسابقات برگزار شده درهمان روز در نظر گرفته می شوند. چنانچه حداقل یکی از مسابقات 8 ، 9-5 ایننینگ برگزار نشود، تمامی شرط های بسته شده ممکن است مسترد  شوند. شرط ها بر اساس مجموع امتیازات بدست آمده توسط تیم میزبان در مقابل مجموع امتیازات بدست آمده توسط تیم میهمان  محاسبه می گرد: در صورت تساوی شرط ها عودت داده می شود.

 

قهرمان دسته

چنانچه به هر دلیلی فصل زودتر پایان یابد، تمامی شرط ها بر روی موقعیت قهرمان دسته بر طبق نظر نهایی مقامات قانون گذار ذیصلاح ، محاسبه خواهد گردید.

 

در این ورزش ممکن است موارد  دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

 

بوکس

 • چنانچه به هر دلیلی مسابقه لغو شود و به 24 ساعت بعد موکول گردد، تمام شرط های بسته شده برای تاریخ جدید برنامه ریزی مسابقه معتبر خواهد بود.  چنانچه در طی 24 ساعت مسابقه ایی برگزار نگردد، تمامی شرطها پوچ خواهد شد و تمامی شرط های مسترد می گردد.
 • چنانچه به مکان دیگری انتقال یابد، تمامی شرط های بسته شده بر روی مسابقه معتبر خواهند بود
 • مسابقه بعد از به صدا در آمدن زنگ دور نخست، برگزار شده در نظر گرفته می شود.  در یک مسابقه شرکت کننده ایی که امتیازات بیشتری کسب کند، حریف را   KO یا TKO کند، یا به دلیل سلب صلاحیت یا انصراف حریف به پیروزی برسد، برنده مسابقه اعلام میگردد.
 • مفهوم عبارت "برد از قبل برنامه ریزی شده" ، knockout ، knockout فنی ،سلب صلاحیت  یا عدم شرکت حریف مقابل می باشد.
 • "برد با امتیاز" به این معناست که بعد از پایان تمام راند ها، با تصمیم داوران مسابقه، برنده شده است
 • چنانچه بوکسور در شروع راند بعدی بعد از به صدا در آمدن زنگ ، در مسابقه حضور نیابد، مسابقه در همان راند قبل  اتمام یافته در نظر گرفته خواهد شد و حریف مقابل برنده می باشد.
 • چنانچه در تعداد راندهای معین مسابقه، تغییری صورت بگیرد، تمامی شرط های بسته شده بر روی نتیجه مسابقه همچنان معتبر می باشند. ممکن شرط های بسته شده بر روی تعداد راند ها عودت داده شود.
 • چنانچه شخص دیگری جایگزین یکی از شرکت کننده ها شود، تمامی شرطها عودت داده میشود.
 • شرط بندی برای موقیعت های ذیل ارائه می گردد:

 

برنده مسابقه

شما نتیجه مسابقه را پیش بینی می کنید: برنده شدن یکی از شرکت کنندگان یا تساوی مسابقه ( روش کسب "برد" مهم نیست:  بر طبق امتیازات، KO،TKO،سلب صلاحیت یا انصراف حریف). شرط ها مطابق با نتایج رسمی اعلام شده در رینگ ( شامل تبدیل امتیازات که توسط داوران  گزارش داده می شود ) محاسبه میگردند. تصمیمات بعدی داوری و انضباطی  توسط مقامات برگزار کننده ، در محاسبه شرط های این موقعیت اثر گذار نمی باشند. چنانچه مسابقه با نتیجه تساوی به پایان برسد، و  از قبل شرطی برای این نتیجه یا مشابه آن ارائه نگردیده باشد، تمامی شرط بندی های این موقعیت پوچ خواهد شد و عودت داده میشود.

 

مجموع راند های مسابقه

چنانچه بوکسور در شروع راند بعدی بعد از به صدا در آمدن زنگ ، در مسابقه حضور نیابد، مسابقه  اتمام یافته در نظر گرفته خواهد شد و حریف مقابل برنده می باشد. چنانچه در تعداد راندهای راندهای معین مسابقه ، تغییری صورت بگیرد، شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده شود. این امر با توجه به تعداد راند ها یک مسابقه کامل، صورت می پذیرد.

 

شرط بندی بر روی راندها

این امر مستلزم این است که شما مشخص کنید که کدام راند توسط چه کسی برده خواهد شد. در این صورت شرط برنده راند مشخص شده در نظر گرفته خواهد شد و نه برنده مسابقه. چنانچه با تصمیم داوران ،برنده پس از اتمام آخرین راند مشخص گردد، تمامی شرط ها بر روی برد شرکت کنندگان در راند آخر به قوت خود باقی خواهند ماند و باخت نمی شوند.

 

آیا در یک راند مشخص knockdown خواهیم داشت؟

تنها knockdown هایی در نظر گرفته خواهند شد که داور شروع به شمارش معکوس کند. زمین خوردن روی رینگ مسابقه یا هر اتفاق مشابه آن در نظر گرفته نخواهد شد.

 

نتیجه مسابقه

شما نتیجه مسابقه و همچنین برنده مسابقه را پیش بینی می کنید. گزینه های موجود:

برد بازیکن 1 (بازیکن 2) از طریق knockout ( چنانچه بوکسور در طی 10 ثانیه شمارش معکوس داور روی زمین بیافتد) ، knockout فنی ( بعد از 3 knockdown اعلام شده توسط داور و همچنین انصراف خود بازیکن از ادامه مسابقه) یا سلب صلاحیت

برد بازیکن 1 ( بازیکن 2) به تصمیم داور ( بعد از اتمام راندهای تعیین شده برای مسابقه)، یا تصمیم فنی داور ( تصمیم زودهنگام بر اساس امتیازات) برای تساوی

 

برنده مسابقه/ تعداد راند ها

شما فرد برنده و تعداد راند ها بیشتر/کمتر از تعداد معین را پیش بینی می کنید. چنانچه مسابقه به تساوی ختم شود، تمامی شرط ها بر روی این موقعیت پوچ شده و عودت داده می شود. چنانچه بوکسور در شروع راند بعدی ، بعد از به صدا در آمدن زنگ ، در مسابقه حضور نیابد، مسابقه در همان راند قبل  اتمام یافته در نظر گرفته خواهد شد و حریف مقابل برنده می باشد. چنانچه در تعداد راندهای معین مسابقه، تغییری صورت بگیرد، شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده شود. این امر با توجه به تعداد راند ها یک مسابقه کامل، صورت می پذیرد.

 

چه کسی و در چه زمانی مسابقه را خواهد برد؟

شما برنده مسابقه و بازه زمانی که در آن بردنده تعیین می گردد را پیش بینی می کنید. چنانچه مسابقه با نتیجه تساوی به پایان برسد، تمامی شرط بندی های این موقعیت پوچ خواهد شد و عودت داده میشود. چنانچه بوکسور در شروع راند بعدی بعد از به صدا در آمدن زنگ ، در مسابقه حضور نیابد، مسابقه در همان راند قبلاتمام یافته در نظر گرفته خواهد شد و حریف مقابل برنده می باشد. چنانچه در تعداد راندهای معین مسابقه، تغییری صورت بگیرد، شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده شود. این امر با توجه به تعداد راند ها یک مسابقه کامل، صورت می پذیرد.

 

 

آیا مسابقه تا پایان راندهای تعیین شده ادامه خواهد یافت؟

شما پیش بینی خواهید کرد که آیا مسابقه تا پایان تمام راندهای تعیین شده ادامه خواهد یافت یا یکی از شرکت کنندگان پیش از آن برنده مسابقه اعلام می گردد. . چنانچه پیش از شروع مسابقه در تعداد راندهای معین ، تغییری صورت بگیرد، شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده شود.

چنانچه به دلیل مشکلات فنی مسابقه مختل گشته یا لغو گردد، تمامی شرطهای بسته شده بر روی موقعیت مسترد خواهند شد.

 

در کدام راند برنده مسابقه اعلام می شود؟

شما پیش بینی می کنید که در کدام راند ، برنده مسابقه تعیین می شود ، و یا اینکه برنده مسابقه بعد از اتمام همه راندهای تعیین شده مسابقه ، با تصمیم داوران مشخص خواهد شد. . چنانچه بوکسور در شروع راند بعدی، بعد از به صدا در آمدن زنگ ، در مسابقه حضور نیابد، مسابقه در همان راند قبل اتمام یافته در نظر گرفته خواهد شد و حریف مقابل برنده می باشد.

 

آیا یک < بوکسور مشخص> در طول مسابقه knockdown خواهد شد؟

تنها knockdown هایی در نظر گرفته خواهند شد که داور شروع به شمارش معکوس کند. زمین خوردن روی رینگ مسابقه یا هر اتفاق مشابه آن در نظر گرفته نخواهد شد.

 

آیا یک < بوکسور مشخص> در همان دقیقه اول مسابقه پیروز خواهد شد؟

از لحظه به صدا در آمدن زنگ شروع مسابقه تا پنجاه و نهمین ثانیه مسابقه، مد نظر می باشد.

 

آیا یک < بوکسور مشخص> در طول مسابقه knockdown خواهد شد و مسابقه را می برد؟

گزینه های موجود:

"بله"- در طول مسابقه بازیکن مورد نظر حداقل یک بار knockdown شده و بر طبق نتایج بازی، برنده اعلام خواهد شد.

"خیر"- در غیر این صورت

تنها knockdown هایی در نظر گرفته خواهند شد که داور شروع به شمارش معکوس کند. زمین خوردن روی رینگ مسابقه یا هر اتفاق مشابه آن در نظر گرفته نخواهد شد. چنانچه به دلیل مشکلات فنی مسابقه مختل شود یا لغو گردد، تمامی شرطهای بسته شده بر روی موقعیت مسترد خواهند شد.

 

چه کسی knockdown/ knockout/ knockout فنی خواهد شد؟

موارد ذیل امکان پذیر می باشد.

"هیچ کدام"- هیچ یک از بازیکنان knockdown/ knockout/ knockout فنی نخواهد شد؛

"بازیکن 1" – بازیکن 1 در مسابقه knockdown یا knockoutیا knockout فنی ( یا knockdown و knockout/ knockdown و knockout فنی) خواهد شد.

"بازیکن 2" – بازیکن 2 در مسابقه knockdown یا knockoutیا knockout فنی ( یا knockdown و knockout/ knockdown و knockout فنی) خواهد شد.

 

در این ورزش ممکن است موارد دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

بدمینتون

 • چنانچه شخص دیگریپیش ازشروع مسابقه جایگزین یکی از شرکت کننده ها شود، تمامی شرطها عودت داده میشوند.
 • در صورتی که یک مسابقه مختل گردد، تمام پیش بینی ها به غیر از مواردی که پیش از توقف ( در بازی های مختل شده) مشخص شده اند، عودت داده خواهند شد. چنانچه مسابقه به علت سلب صلاحیت و یا مصدومیت یکی از شرکت کنندگان مختل گردد و در نتیجه آن ، یکی از بازیکنان به دور بعدی صعود کند، شرط های بسته شده، به قوت خود باقی خواهند ماند.
 • موارد ذیل برای شرط بندی بر روی بدمینتون مورد پذیرش می باشد:

 

برنده مسابقه

شما برنده مسابقه را پیش بینی می کنید.

 

برنده ست (Set)

شما برنده ست را پیش بینی می کنید

 

برنده مسابقات

چنانچه بازیکن مشخص شده در مسابقات شرکت نکند، تمامی شرط های بسته شده بر روی آن بازیکن عودت داده میشود.

 

چه کسی گیم بعدی را می برد؟

چنانچه گیم بعدی انجام نپذیرد، تمامی شرط های بسته شده بر روی این موقعیت مسترد خواهد شد.

 

امتیاز دقیق

چنانچه بازی مختل شده یا ست های معین مسابقه به طور کامل انجام نپذیرد، تمامی شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت می پذیرند.

 

در این ورزش ممکن است موارد  دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

فوتبال ترکیبی

فوتبال ترکیبی – بازی ایی است که شما در آن شرط بندی را بر روی  دو تیمی می بندید  که  در مسابقات واقعی ، به مصاف یکدیگر نمی روند. شرط ها بر اساس مجموع گل ها زده شده توسط بازیکنان در مسابقات واقعی بسته می شوند. محاسبه شرط های بسته شده پس از پایان تمام بازی ها صورت می پذیرد. بازیکنان  تیم های مجازی را انتخاب کرده اند.

 

چنانچه مسابقه با تاخیری بیش از 24 ساعت آغاز گردد، تمامی شرط های پذیرفته شده، با ضریب 1 محاسبه می گردد ( عودت داده می شوند).  چنانچه مسابقه ایی تعلیق گردد و در طی 24 ساعت صورت نپذیرد،  تمامی شرط های پذیرفته شده، با ضریب 1 محاسبه می گردد ( عودت داده می شوند).

 

برای مثال : منچستر یونایتد – رئال مادرید ( مسابقه ترکیبی) در لیگ های کشورشان بازی می کنند.

منچستر یونایتد – رئال مادرید

لیگ برترمنچستر یونایتد 1:2 اورتون

لالیگا رئال مادرید 1:3 والنسیا

مسابقه ترکیبی منچستر یونایتد 3:2 رئال مادرید

باندی

تمامی شرط ها بر اساس نتیجه بدست آمده در پایان مسابقه محاسبه خواهد شد ( 90 دقیقه ، 2 نیمه 45 دقیقه ایی یا 3 مدت 30 دقیقه ایی) ،چنانچه خلاف آن ذکر نگردیده باشد.

2-  وقت های اضافی و ضربات پنالتی تنها هنگامی که مسابقات به مرحله حذفی و غیره رسیده باشند، در نظر گرفته خواهد شد.

چنانچه مسابقه به مدت بیش از 24 ساعت لغو و یا به تعویق بیافتد، تمامی ضرایب 1 می شوند.

 

چنانچه حداقل 80 دقیقه از زمان بازی سپری شده باشد، مسابقه انجام شده در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه مسابقه تا 24 ساعت بعد از مختل شدن ادامه نیابد،تمامی شرط ها بر اساس نتایج بدست آمده تا زمان مختل شدن مسابقه ، محاسبه می گردد.

 

چنانچه تیمی  نتواند از دور گروهی صعود کند، در شرط "چه کسی موقعیت بالاتری در شرط بندی بر طبق نتایج مسابقات را دارد " ، موقعیت بالاتر از آن تیمی است که امتیازات بیشتری کسب کرده باشد. چنانچه امتیازات برابر باشند، شرط ها بر اساس داده های پروتکل نهایی محاسبه خواهد شد.

 

شرکت بوک میکر (Bookmaking Company) ، در قبال اشتباهات صورت گرفته در طول یک مسابقه هیچ گونه مسئولیتی ندارد. داده های نمایش داده شده به صورت تقریبی هستند. لطفاً به منابع رسمی مسابقات رجوع کنید.

 

چنانچه مسابقه به مدت بیش از 24 ساعت لغو و یا به تعویق بیافتد، تمامی ضرایب 1 می شوند. به غیر از مواردی که نتیجه شرط مورد نظر تا قبل از مختل شدن بازی مشخص شده باشد. نتایجی همچون نیمه اول، اولین گل، زمان به ثمر رسیدن اولین گل و غیره در محاسبه شرط ها در نظر گرفته خواهند شد.

فوتبال ساحلی

تمامی شرط ها بر اساس نتیجه بدست آمده در پایان مسابقه محاسبه خواهد شد ( 36 دقیقه زمان بازی ، 3 وقت 12 دقیقه ایی) ،چنانچه خلاف آن ذکر نگردیده باشد.

 

وقت های اضافی و ضربات پنالتی تنها هنگامی که مسابقات به مرحله حذفی و غیره رسیده باشند، در نظر گرفته خواهد شد.

 

چنانچه مسابقه بنا بر هر دلیلی به مدت بیش از 24 ساعت لغو و یا به تعویق بیافتد، تمامی ضرایب 1 می شوند.

 

چنانچه حداقل 24 دقیقه از زمان بازی سپری شده باشد، مسابقه برگزار شده در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه مسابقه  تا 24 ساعت بعد از مختل شدن ادامه نیابد،تمامی شرط ها بر اساس نتایج بدست آمده تا زمان مختل شدن مسابقه ، محاسبه می گردد.

چنانچه مسابقه به مدت بیش از 24 ساعت لغو و یا به تعویق بیافتد، تمامی ضرایب 1 می شوند. به غیر از مواردی که نتیجه شرط مورد نظر تا قبل از مختل شدن بازی مشخص شده باشد. نتایجی همچون نیمه اول، اولین گل، زمان به ثمر رسیدن اولین گل و غیره در محاسبه شرط ها در نظر گرفته خواهند شد.

اطلاعات ارائه شده در سایت http://www.beachsoccer.com به عنوان منبع برای تعیین آمار و نتیجه بازی های فوتبال ساحلی مورد استفاده قرار می گیرد.

شطرنج

 

 • در صورتتعویق مسابقه ، تمامی شرط ها مسترد می گردد. چنانچه مسابقه ایی مختل گردد ، تمامی شرط ها،به غیر از مواردی که نتیجه آن تا قبل از تعویق یا اختلال در مسابقه تعیین شده ، مسترد خواهد گردید.
 • شرط ها بر طبق نتایج رسمی مسابقات محاسبه می گردند. چنانچه شخص دیگریجایگزین یکی از شرکت کننده ها شود، تمامی شرطها عودت داده میشود.
 • موارد ذیل برای شرط بندی بر روی شطرنج  در دسترس می باشد:

 

برنده مسابقه

شما برنده مسابقه را پیش بینی می کنید. در صورت عدم شرکت یا سلب صلاحیت یکی از شرکت کنندگان در زمان شروع حرکت اولین مهره شطرنج ، تمامی شرط ها عودت داده می شود.

 

برنده مسابقات

چنانچه بیش از یک بازیکن به عنوان برنده مسابقات لقب بگیرد، ضرایب شرط مابین تعداد برندگان تقسیم می گردد. اگر دو یا بیش از دو بازیکن ،با امتیازات برابر مسابقات را به اتمام برسانند، شرط ها مطابق با اعلام نهایی مقامات برگزاری مسابقات  محاسبه خواهند شد.

در این ورزش ممکن است موارد دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

مسابقات دوچرخه سواری

 • تمامی شرط ها بر طبق گزارشات نهایی رسمی در زمان اهدای جوایز بر روی سکوها ، محاسبه میگردد. هر گونه  تغییر احتمالی در نتایج، بعد از آن ، در مسابقات در نظر گرفته نخواهد شد.
 • چنانچه شرکت کننده ایی از خط پایان عبور نکند، تمامی شرطهای بسته شده بر روی وی مسترد می گردد. چنانچه رویداد در مرحله مشخصی ، مختل گردد تمامی شرط ها ، به غیر از مواردی که نتیجه آن مشخص شده، مسترد می گردند.
 • چنانچه مسابقات مذکور مختل گردد ( مراحل به گونه ایی که ترتیب داده شده بودند، صورت نپذیرد)، تمامی شرط ها، به غیر از مواردی که نتیجه آن مشخص شده، مسترد می گردند.
 • چنانچه زمان شروع مسابقه یا مرحله ایی از آن بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد، تمامی شرط ها این مسابقات یا مراحل آن مسترد می گردند.

 

 • موارد ذیل برای شرط بندی بر روی دوچرخه سواری در دسترس می باشد:

 

 

برنده مسابقات

شما پیش بینی می کنید که کدام دوچرخه سوار برنده مسابقات می شود. در صورت سلب صلاحیت ، شرط ها بر طبق نتایج بدست آمده در زمان اعلام عمومی برندگان مسابقه، محاسبه می گردد. دوچرخه سوارانی که بعد از پایان تمام مراحل مسابقه مقام اول را کسب کند ،به عنوان برنده مسابقات در نظر گرفته خواهد شد.

چنانچه هیچ یک از دوچرخه سواران قادر به اتمام مسابقه نشوند، دوچرخه سواری که مراحل بیشتری را به پایان رسانده باشد، برنده مسابقات در نظر گرفته خواهد شد.

چنانچه دو دوچرخه سوار تعداد برابری از مراحل را به اتمام برسانند، دوچرخه سواری که بر طبق آخرین مرحله از مسابقات مقام بالاتری کسب کرده، به عنوان برنده مسابقات در نظر گرفته خواهد شد.

 

برنده مرحله

شما دوچرخه سوار برنده یک مرحله مشخص از مسابقات را پیش بینی می کنید.تمامی نرخ های شرط دوچرخه سوارانی که در این مسابقات شرکت نکرده اند، نامعتبر در نظر گرفته شده و عودت داده می شود. در صورت سلب صلاحیت هر یک از دوچرخه سواران ، نرخ های شرط بر طبق نتایج نهایی در زمان اهدای جوایز بر روی سکوها پیروزی به دوچرخه سواران ، در نظر گرفته می شود.

 

چه کسی موقعیت بالاتری (بر طبق نتایج مسابقه) دارد؟

شما دوچرخه سوار انی که بر طبق نتایج در رتبه بندی کلی، مقام بالاتری کسب بدست می آورد را پیش بینی می کنید.

به منظور معتبر بودن این موقعیت ، هر دو دوچرخه سوار مشخص شده می بایست مسابقه را آغاز کنند.

حداقل می بایست یکی از افراد لیست در موقعیت ارائه شده مسابقه را به پایان برساند. در غیر این صورت ممکن است تمامی شرط ها عودت داده شوند.

چنانچه تنها یکی از دوچرخه سواران مشخص شده به خط پایان برسد، به هنگام محاسبه نرخ شرط، آن دوچرخه سوار ، موقعیت بالاتری خواهد داشت.

 

چه کسی موقعیت بالاتری (بر طبق نتایج مرحله) دارد؟

شما دوچرخه سوارانی که بر طبق نتایج آن مرحله خاص، مقام بالاتری کسب بدست می آورد را پیش بینی می کنید.

چنانچه یکی از دوچرخه سواران در مرحله مورد نظر شرکت نکنند، نرخ های شرط بندی برای آن موقعیت عودت داده می شود.

به منظور معتبر بودن شرط ،حداقل می بایست یکی از افراد لیست در موقعیت ارائه شده مسابقه را به پایان برساند. در غیر این صورت ممکن است تمامی شرط ها عودت داده شوند.

به منظور معتبر بودن این موقعیت ، هر دو دوچرخه سوارمشخص شده می بایست مسابقه را آغاز کنند.

چنانچه تنها یکی از دوچرخه سواران مشخص شده به خط پایان برسد، به هنگام محاسبه نرخ شرط، آن دوچرخه سوار، موقعیت بالاتری خواهد داشت.

 

کدام تیم موقعیت بالاتری ( بر طبق نتایج مسابقه ) دارد؟

شما تیم ایی که بر طبق نتایج در رتبه بندی کلی، مقام بالاتری کسب می کند را پیش بینی می کنید.

به منظور معتبر بودن این موقعیت ، حداقل یکی از تیم ها مشخص شده می بایست مسابقه را آغاز کنند.

به منظور معتبر بودن شرط ،حداقل می بایست یکی از تیم های لیست در موقعیت ارائه شده مسابقه را به پایان برساند. در غیر این صورت ممکن است تمامی شرط ها عودت داده شوند.

چنانچه تنها یکی از تیم های مشخص شده به خط پایان برسد، به هنگام محاسبه نرخ شرط، آن تیم، موقعیت بالاتری خواهد داشت.

کدام تیم موقعیت بالاتری ( بر طبق نتایج مرحله ) دارد؟

شما تیمی که بر طبق نتایج آن مرحله خاص، مقام بالاتری کسب بدست می آورد را پیش بینی می کنید.

چنانچه یکی از تیم ها در مرحله مورد نظر شرکت نکنند، نرخ های شرط بندی برای آن موقعیت عودت داده می شود.

به منظور معتبر بودن شرط ،حداقل می بایست یکی از تیم های لیست در موقعیت ارائه شده مسابقه را به پایان برساند. در غیر این صورت ممکن است تمامی شرط ها عودت داده شوند.

به منظور معتبر بودن این موقعیت ، حداقل یکی از تیم ها مشخص شده می بایست مسابقه را آغاز کنند.

چنانچه تنها یکی از تیم های مشخص شده به خط پایان برسد، به هنگام محاسبه نرخ شرط، آن تیم ،موقعیت بالاتری خواهد داشت.

 

پادشاه کوهستان

محاسبه نرخ این شرط ها بر طبق گزارشات رسمی مقامات برگزار کننده/فدراسیون  صورت می پذیرد. هر تغییر صورت گرفته بعد از آن  در مسابقات، از جمله سلب صلاحیت بعد از مشخص شدن گزارش اصلی مسابقه/مرحله، بر نرخ شرط بندی تاثیر نخواهد گذاشت.

 

رتبه بندی بر اساس امتیازات

شما پیش بینی می کنید که کدام دوچرخه سوار، بیشترین امتیاز را در رتبه بندی به دست می آورد.

محاسبه نرخ این شرط ها بر طبق گزارشات رسمی مقامات برگزار کننده/فدراسیون  صورت می پذیرد.هر تغییر صورت گرفته بعد از آن  در مسابقات، از جمله سلب صلاحیت بعد از مشخص شدن گزارش اصلی مسابقه/مرحله، بر نرخ شرط بندی تاثیر نخواهد گذاشت.

 

بر روی سکو قرار گرفتن

شما پیش بینی می کنید که دوچرخه سوار به یکی از 3 مقام برتر دست پیدا خواهد کرد.

محاسبه نرخ این شرط ها بر طبق گزارشات رسمی مقامات برگزار کننده/فدراسیون  صورت می پذیرد.هر تغییر صورت گرفته بعد از آن  در مسابقات، از جمله سلب صلاحیت بعد از مشخص شدن گزارش اصلی مسابقه/مرحله، بر نرخ شرط بندی تاثیر نخواهد گذاشت.

 

در این ورزش ممکن است موارد  دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

دارت

 • چنانچه مسابقه بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد، تمامی شرط ها این مسابقات یا مراحل آن مسترد می گردند. چنانچه مسابقه در کمتر از 24 ساعت انجام بپذیرد، نرخ های این شرط معتبر باقی خواهند ماند.
 • چنانچه یک مسابقه مختل شده و یا زودتر پایان پذیرد، شخصی که توانسته به مرحله بعدی صعود کند یا بر طبق نظر داوران/مقامات فدراسیون به عنوان برنده مشخص شده است،برنده مسابقه میشود.  در این صورت چنانچه در قوانین تبصره ایی ذکر نشده باشد، شرط ها بر روی موقعیت های باقی مانده، نا معتبر شناخته می شوند. تمام نتایجی که پیش از ایجاد وقفه در بازی ، مشخص شده اند، از این شرایط ذکر شده، مستثنی می باشند و به قوت خود باقی می مانند.
 • موارد ذیل برای شرط بندی بر روی دارت در دسترس می باشد:

 

برنده

شما نتیجه مسابقه را پیش بینی می کنید. چنانچه گزینه : تیم 1، تیم 2 بدون گزینه "تساوی" موجود بود اما بازی مساوی به پایان رسید،تمامی شرط های آن موقعیت عودت داده خواهند شد.

 

امتیازات بیشتر/کمتر از 180 در مسابقه

شما تعداد بیشتر/کمتر از یک پارامتر مشخص شده برای موقعیت هایی که بازیکن در مسابقه با یک دور پرتاب دارت( با یک بار سعی) 180 امتیاز کسب خواهد کرد،  را پیش بینی میکنید.

چنانچه تعداد پرتاب های 180 امتیازی با تعداد نرخ شرط برابر باشد، شرط عودت داده می شود.

چنانچه مسابقه مختل شود و یا به صورت کامل انجام نپذیرد، تمامی شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده می شود. 

 

امتیازات بیشتر/کمتر از 180 توسط یک بازیکن در یک مسابقه

شما تعداد بیشتر/کمتر از یک پارامتر مشخص شده برای موقعیت هایی که بازیکن منتخب در مسابقه با یک دور پرتاب دارت( با یک بار سعی) 180 امتیاز کسب خواهد کرد،  را پیش بینی میکنید.

چنانچه تعداد پرتاب های 180 امتیازی با تعداد نرخ شرط برابر باشد، شرط عودت داده می شود.

چنانچه مسابقه مختل شود و یا به صورت کامل انجام نپذیرد، تمامی شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده می شود. 

 

هندیکپ لِگ های بازی

چنانچه امتیازات با در نظر گرفتن هندیکپ برابر شود، شرط عودت داده می شود.چنانچه مختل شده یا کمتر زمان معین برگزار گردد، تمامی شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده میشوند.

 

رنگ برنده لِگ ارائه شده

شما آخرین رنگ یک پرتاب موفق انجام شده توسط برنده در لِگ ارائه شده را پیش بینی می کنید. برای در نظر گرفتن این موقعیت، لِگ می بایست به صورت کامل انجام بپذیرد.

 

برد دابل لِگ بیشتر/ کمتر از 40.5

شما پیش بینی می کنید که آیا آخرین دابل  لِگ ارائه شده بیشتر یا کمتر از 40.5 است. برای در نظر گرفتن این موقعیت، لِگ می بایست به صورت کامل انجام بپذیرد.

 

برنده مسابقات

چنانچه بیش از بیش از یک نفر به عنوان برنده مسابقات اعلام گردد، ضرایب شرط بندی ما بین تعداد برندگان تقسیم می گردد. چنانچه شخص مذکور قادر به شرکت در این دوره از مسابقات ( در هیچ ثانیه ایی از هیچ کدام از بازی های مسابقات شرکت نکرده باشد)، ضرایب بسته شده بر روی این موقعیت برای این شرکت کننده عودت داده می شوند.

 

در این ورزش ممکن است موارد  دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

 

ورزش های فضای مجازی- سایبر اِسپرت (Cybersport)

محاسبه شرط های بسته شده بر روی این گونه از ورزش ها بر طبق قوانین عمومی با در نظر گرفتن ویژگی های ذاتی ورزش فضای مجازی مذکور محاسبه می گردد.

 

ویژگی های خاص محاسبه شرط

فرمت های Bo1، Bo2 ، Bo3 بازی های سایبر اسپرت و تمام نقشه های بازی، در جایی که برای مشخص نمودن تعداد پیروزی های کسب شده لازم باشد، در نظر گرفته می شود. برنده مسابقهبر اساس مجموع نقشه های برده شده، مشخص می شود، برای مثال در Bo3 حداقل 2 کارت، برای Bo5 3 برد و غیره

 

 

در صورت هرگونه تغییر در فرمت ( به عنوان مثال برنامه ها می بایست بر طبق Bo5 باشد، اما Bo3 بازی شود)، تمامی شرط های بسته شده بر روی مارکت های مرتبط با این مسابقات، با ضریب 1 محاسبه می شوند.

 

در صورت مشکلات فنی (حمله Ddos ، مشکلات اتصالاتی و غیره)،تاخیر شرکت کننده،یا عدم شرکت در ادامه مسابقات به هر دلیلی، تمامی شرط های بسته شده برروی نتایج مشخص نشده تا لحظه اعلام مشکل، به جز در موارد تسلیم(GG، Forfeit) یکی از تیم ها بر طبق قوانین بازیبا ضریب 1 محاسبه می گردد، حتی اگر نتیجه مشخص باشد.

 

چنانچه بر طبق قوانین بازی ، به یکی از تیم ها در یک مسابقه  برد “distant”   داده شد، مسابقه “distant”  داده شده، در نظر گرفته نمی شود. در آن صورت اولین مسابقه به عنوان اولین بازی واقعی انجام شده در نظر گرفته می شود . با این وجود، بازی distant با توجه به مارکت های مرتبط به تعداد مسابقات در نظر گرفته خواهد شد.

 

در صورتی که بازی به منظور آغاز دوباره بازی (restart)، متوقف گردد، نتایج بازی مختل شده در نظر گرفته نمی شود.

 

در صورت هر گونه تغییر در نام تیم ها بعد از آنکه تیم از سازمانی خارج و به سازمان دیگری پیوست یا هر گونه تغییر رسمی در نام ها، شرط ها به قوت خود باقی می مانند.

 

MOBA-Dota 2, League of Legends, King of Glory و غیره

 

 1. محاسبات نهایی مطابق با داده ثبت شده بعد از تخریب ساختمان اصلی (قلعه/(Nexus یکی از رقبا صورت می پذیرد. به طور مشابه،  در صورت تسلیم تیمها (قلعه/ Nexus در این صورت به طور مستقیم توسط حریف تخریب نشده اند) و دادن برد به تیم حریف، نتایج محاسبه می گردد.
 2. در بازی " First Blood "  قهرمان اول (champion) می بایست توسط قهرمانان (champions)تیم حریف کشته شود. اولین قتل صورت گرفته توسط نیروهای بی طرف یا کریپ ها/ مینیون ها در نظر گرفته نخواهد شد و شرط ها پیش از کشته شدن قهرمان توسط قهرمانان تیم رقیب، به قوت خود باثی می باشند.
 3. در صورت تسلیم، تعداد برج ها ، خانه های تخریب شده به حداقل تعداد مورد نظر به منظور کسب پیروزی در لحظه تسلیم تقلیل میابد. ساختمان های اضافی توسط تیم برنده، تخریب شده در نظر گرفته خواهند شد.

 

 

CounterStrike: GlobalOffensive

 

 1. پیروزی در هر دست از بازی با کشتن تمامی افراد تیم حریف در نقشه، انفجار بمب یا خنثی شدن بمب، یا پایان مدت زمان دست مذکور بدست می آید.
 2. در راند سلاح کمری (Pistol) بازی بعد از کشته شدن اولین یار حریف آغاز می شود.
 3. پیروزی در نقشه با حداقل برد در 16 دست ( یا مطابق با قوانین تعیین شده در مسابقات) صورت می پذیرد.
 4. در صورت تساوی در نقشه ( مجموع امتیازات دست ها 15-15 برابر است) برگزار کننده، ممکن است 6 یا 10 راند اضافی (OT) برگزار کند. پیروزی در وقت اضافی به تیمی خواهد رسید که 2 دست از حریف پیش بیافتد یا اگر تیمی قادر نباشد تا بازی را به تساوی بکشاند ( به عنوان مثال 19-25 یا 21-17 و غیره) در صورت تساوی 21-21 ، تعداد 6(10) دست اضافی برگزار می گردد. وقت های اضافی در محاسبه مارکت ها در نظر گرفته می شوند.

 

StarCraft II

شرط بندی نقشه: در صورت تساوی ، مارکت برد نقشه پوچ خواهد شد.

برد Race / برد Player Nation : در صورتی که مسابقات شروع شوند اما تکمیل نشوند، شرط ها پوچ می شوند. نتایجی که از پیش تعیین شده اند، از این مسئله مستثی می شوند.

LOL

 

شرطبندی روی نقشه:  در صورت تساوی، مارکت برد پوچ خواهد شد.

مارکت First Blood (اولین خون) :تنها کشته شدن توسط  تیم/بازیکن حریف ، مورد قبول می باشد.

مارکت های قتل: با توجه به جدول امتیازات (scoreboard) رسمی ، پخش همگانی، API بازی، تعیین می گردند.

مارکت های هیولا ها: : با توجه به جدول امتیازات (scoreboard) رسمی ، پخش همگانی، API بازی، تعیین می گردند.

 

مارکت های ساختمانی: تمامی ساختمان هایی که توسط تیم رقیب تخریب شده است، بدون در نظر گرفتن این موضوع که آخرین ضربه توسط قهرمان یا مینیون زده شده یا اینکه ساختمان مجدداً بنا شده، مورد قبول واقع می گردد .

در صورت تسلیم، تعداد برج ها تخریب شده و افراد کشته شده ، حداقل تعداد مورد نیاز( برج و افراد کشته شده) برای برد در بازی در نظر گرفته می شود. ساختمان های اضافی توسط تیم برنده ، تخریب شده در نظر گرفته خواهد شد و این تعداد به 5 برج و یک نفر محدود  است.

در صورت تسلیم ، شرط های بسته شده بر روی ساختمان تخریب شده بعدی،پوچ خواهند شد. همه زمان ها برطبق ساعت درون بازی تعیین می گردد، و شامل زمان قبل از ظاهر شدن مینیون ها نمی شود. در صورت شروع شدن اما ناتمام ماندن برنامه، تمامی شرط ها بدون شرط هایی که نتیجه آنها تعیین شده، پوچ می شوند.

 

DOTA 2

 

شرط بندی روی نقشه : در صورت تساوی، مارکت برد پوچ خواهد شد.

 

مارکت First Blood (اولین خون) :تنها کشته شدن توسط  تیم/بازیکن حریف ، مورد قبول می باشد.

مارکت های قتل: با توجه به جدول امتیازات (scoreboard) رسمی ، پخش همگانی، API بازی، تعیین می گردند.

مارکت های هیولا ها: : با توجه به جدول امتیازات (scoreboard) رسمی ، پخش همگانی، API بازی، تعیین می گردند. قوانین توسط تیمی تعیین می شود که Roshan  را سلاخی کند، و نه کسی که سپر جاودانگی را انتخاب می کند.

مارکت های ساختمانی: تمامی ساختمان هایی که توسط تیم رقیب تخریب شده است، بدون در نظر گرفتن این موضوع که آخرین ضربه توسط قهرمان یا هیولا ها زده شده یا اینکه ساختمان مجدداً بنا شده، مورد قبول واقع می گردد . تعداد کلبه ها تخریب شده چه از راه دور چه نزدیک ،همان تعداد کلبه ها در نظر گرفته می شود.

در صورت تسلیم، تعداد برج ها تخریب شده و افراد کشته شده ، حداقل تعداد مورد نیاز( برج و افراد کشته شده) برای برد در بازی در نظر گرفته می شود. ساختمان های اضافی توسط تیم برنده ، تخریب شده در نظر گرفته خواهد شد و این تعداد به 5 برج و یک نفر محدود  است.

 

در صورت تسلیم ، شرط های بسته شده بر روی ساختمان تخریب شده بعدی،پوچ خواهند شد. همه زمان ها برطبق ساعت درون بازی تعیین می گردد، و شامل زمان قبل از ظاهر شدن مینیون ها نمی شود. در صورت شروع شدن اما ناتمام ماندن برنامه، تمامی شرط ها بدون شرط هایی که نتیجه آنها تعیین شده، پوچ می شوند.

فوتبال

•    شرط بندی در فوتبال ها در طول مدت زمان قانونی مورد قبول می باشد، به جز در موارد وقت اضافی و ضربات پنالتی،و همچنین به جز موارد استثنا که در سایت  Vbet.com ذکر گردیده است. در این قوانین، زمان قانونی با در نظر گرقتن وقت تلف شده محاسبه می شود و شرط ها هر رویداد با در نظر گرفته شدن ، زمان های تلف شده که توسط داوران به هر نیمه از بازی اضافه می گردد، محاسبه خواهد شد.

•    هر مسابقه ایی که مختل شود و به طور رسمی پایان نیابد و تا 24 ساعت بعدی ، ادامه آن انجام نپذیرد، بدون لحاظ کردن، تصمیمات قانونی مقامات برگزاری برای این بازی ( به استثنا تمام موارد ذکر شده در 16.1.1) ، لغو شده در نظر گرفته می شود. شرط ها بسته شده بر روی تمامی نتایجی که پیش از متوقف شدن بازی مشخص شده اند،به قوت خود باقی خواهند ماند و بر طبق این قوانین محاسبه می گردند. سایر شرط ها بر روی این مسابقه عودت داده می شود. چنانچه یک مسابقه فوتبال بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد،تمامی شرط ها مسترد می گردند. در غیر این صورت، شرط ها به قوت خود باقی می مانند.

•    هیچ کارتی / اخراجی ، بعد از به صدا در آمدن سوت پایان بازی، در نظر گرفته نخواهد شد. تمامی کارت ها و اخراجی های بین دو نیمه؛ در نتیجه کلی بازی در نظر گرفته خواهد شد اما برای نیمه اول یا نیمه دوم در نظر گرفته نمی شود.

 

موارد ذیل برای شرط بندی در ورزش فوتبال در دسترس می باشد.

 

1-   برنده

شما برنده مسابقه را پیش بینی می کنید.شرط ها، برای زمان های قانونی قابل قبول می باشد.

 

 

2-   مجموع

چنانچه مجموع گل های زده شده برابر با مجموع نرخ شرط شود و گزینه ایی با عنوان < تعداد گل مشخص> تعیین نشده باشد، شرط عودت داده می شود. شرط های مجموع انفرادی یا تیمی، نیز به همین صورت در نظر گرفته می شوند.

 

3-   هندیکپ

چنانچه هندیکپ تنها 2 گزینه داشته باشد،( تنها هندیکپ 1 یا هندیکپ 2- بدون گزینه تساوی) در صورت تساوی، هندیکپ با ضریب 1 ( بدون در نظر گرفتن مدت زمان شرط بندی) عودت داده می شود. برای هندیکپ کارت ها/ کرنر ها و دیگر پارامتر ها نیز همین گونه می باشد.

 

4-   نتیجه دوبل ( شانس دو برابر)

نتایج ذیل امکان پذیر است:

-1X شرط برنده است چنانچه تیم 1 ببرد یا مساوی کند.

-X2 شرط برنده است چنانچه تیم 2 ببرد یا مساوی کند.

12- شرط برنده است چنانچه تیم 1 یا 2 ببرند.

 

5-   آیا بازیکنی حداقل یک گل به ثمر می رساند یا خیر؟

تنها گل هایی که به تیم حریف زده شود و توسط داور مورد قبول واقع شود، در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه بازیکن مذکور در مسابق شرکت نکند، شرط پوچ می شود.

 

 

6-   چه تیمی به دور بعد صعود می کند؟

شرط بعد از آخرین بازی انجام شده در مرحله مورد نظر که تیم مذکور در آن شرکت دارد، محاسبه می گردد.

تنها چنانچه تیم به دور بعدی صعود کند شرط برنده است و این مسئله بدون در نظر گرفتن  مسابقه/زمان های واسطه در نظر گرفته می شود.

ممکن است تصمیمات بعدی مقامات برگزاری بازی در مورد لغو یا تغییر در نتیجه بازی بعد از اتمام یک مرحله از مسابقات در نظر گرفته نشود.

 

7-   مجموع هر تیم < تیم مشخص شده<

شما پیش بینی می کنید که آیا تعداد گل های زده شده توسط یک تیم بیشتر یا کمتر از یک مقدار مشخص است.

چنانچه در نتیجه یک مسابقه تعداد مجموع گل ها زده شده با تعداد مجموع شرط برابر باشد، شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

تنها گل هایی که به تیم حریف زده شود و توسط داور مورد قبول واقع شود، در نظر گرفته خواهد شد.

تمامی گل های خودی ، به عنوان گل زده شده توسط حریف در نظر گرفته می شود.

 

8-   برنده مسابقات

نرخ شرط  بعد از آخرین بازی انجام شده در مسابقات مورد نظر که تیم مذکور در آن شرکت دارد، محاسبه می گردد.

ممکن است تصمیمات بعدی مقامات برگزاری بازی در مورد لغو یا تغییر در نتیجه بازی بعد از اتمام یک مرحله از مسابقات در نظر گرفته نشود.

چنانچه تیمی که بر روی آن شرط بسته شده، سلب صلاحیت شود، یا به هر دلیلی در مسابقات شرکت نیابد، شرط باخت می شود.

 

9-   چه کسی برنده مرحله گروهی می شود؟

نرخ شرط بعد از آخرین بازی انجام شده در دور گروهی مورد نظر که تیم مذکور در آن شرکت دارد، محاسبه می گردد.

ممکن است تصمیمات بعدی مقامات برگزاری بازی در مورد لغو یا تغییر در نتیجه بازی بعد از اتمام یک مرحله از مسابقات در نظر گرفته نشود.

چنانچه تیمی که بر روی آن شرط بسته شده، سلب صلاحیت شود، یا به هر دلیلی در مسابقات شرکت نیابد، شرط باخت می شود.

 

10-کدامیک از تیم ها گل اول را به ثمر می رساند؟

چنانچه گل زده شده، گل به خودی باشد، شرط  به ثمر رسیدن اولین گل توسط تیم منتخب ، برد می شود( به عنوان مثال تیم حریف گل به خودی بزند)

 

11-کدام تیم گل بعدی را به ثمر می رساند ؟

چنانچه گل زده شده، گل به خودی باشد، شرط به ثمر رسیدن  گل بعدی توسط تیم منتخب ، برد می شود( به عنوان مثال تیم حریف گل به خودی بزند)

 

12-کدام تیم آخرین گل را به ثمر می رساند ؟

چنانچه گل زده شده، گل به خودی باشد، شرط به ثمر رسیدن  آخرین گل توسط تیم منتخب ، برد می شود( به عنوان مثال تیم حریف گل به خودی بزند)

چنانچه یک مسابقه فوتبال بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد،تمامی شرط ها مسترد می گردند.

 

 

 

13-آیا هر دو تیم گل می زنند؟

شما پیش بینی می کنید که آیا هر دو تیم حداقل یک گل در مسابقه مذکور می زنند .تمامی گل های خودی زده شده؛ به عنوان گل تیم حریف در نظر گرفته می شود.

 

14-مجموع زوج/فرد

چنانچه بازی با نتیجه 0:0 به پایان برسد؛ مجموع زوج در نظر گرفته خواهد شد.

 

15-برد یکی از دو تیم بدون در نظر گرفتن نتیجه تساوی

چنانچه بازی مذکور با نتیجه تساوی به پایان برسد، شرط با ضریب 1، عودت داده می شود.

 

 

16-چه تعداد گل در بازی به ثمر خواهد رسید؟

شما تعداد دقیق گل های به ثمر رسیده در بازی را پیش بینی می کنید.

تنها گل های به ثمر رسیده در وقت قانونی ( شامل وقت های تلف شده که توسط داور تعیین می شود و بدون در نظر گرفتن وقت های اضافی و ضربات پنالتی) شمارش می شوند.

تمامی گل های خودی زده شده؛ به عنوان گل تیم حریف در نظر گرفته می شود.

 

17-تمامی آمار های شرط ها (آفساید، خطاها، شوت ها و غیره) توسط داده های سایت رسمی برگزار کننده، محاسبه می گردد.

 

18-نیمه/مسابقه

شما نتیجه نیمه اول یا تمام مسابقه را پیش بینی می کنید.

در متن شرط  در ابتدا نیمه اول و در قسمت دوم – تمام مسابقه نوشته می شود.

 

19-چه بازیکنی اولین گل بازی را به ثمر می رساند؟

شرط برای بازیکنی که به صورت قانونی گل را به ثمر رسانده باشد، برد خواهد شد.

چنانچه بازیکن مذکور در مسابقه شرکت نیابد، تمامی شرط ها با ضریب 1 عودت داده می شود.

چنانچه گل اول توسط بازیکنی به ثمر برسد که در میان گزینه ها وجود ندارد،تمامی شرط ها باخت می شود : به استثنا مواردی که بازیکنی که بر روی آن شرط بسته شده در زمان به ثمر رسیدن گل؛ وارد زمین نشده باشد. در این صورت شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

چنانچه گل اول، گل به خود باشد( حتی اگر توسط بازیکنی که بر روی آن شرط بسته اید، گل به خودی زده شود)، تمامی شرط ها باخت می شود: به استثنا مواردی که بازیکنی که بر روی آن شرط بسته شده در زمان به ثمر رسیدن گل؛ وارد زمین نشده باشد. در این صورت شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

 

20-چه بازیکنی آخرین گل بازی را به ثمر می رساند؟

شرط تنها زمانی می برد که بازیکن مذکور آخرین گل بازی را به ثمر برساند.

چنانچه بازیکن مذکور در مسابقه شرکت نیابد، تمامی شرط ها با ضریب 1 عودت داده می شود.

چنانچه گل آخر توسط بازیکنی به ثمر برسد که در میان گزینه ها وجود ندارد،تمامی شرط ها باخت می شود : به استثنا مواردی که بازیکنی که بر روی آن شرط بسته شده در زمان به ثمر رسیدن گل؛ وارد زمین نشده باشد. در این صورت شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

چنانچه گل آخر، گل به خود باشد( حتی اگر توسط بازیکنی که بر روی آن شرط بسته اید، گل به خودی زده شود)، تمامی شرط ها باخت می شود: به استثنا مواردی که بازیکنی که بر روی آن شرط بسته اید در زمان به ثمر رسیدن گل؛ وارد زمین نشده باشد. در این صورت شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

 

 

21-نتیجه دقیق مسابقه

شما نتیجه دقیق مسابقه را پیش بینی می کنید.

چنانچه نتیجه دقیق مطابق با یکی از گزینه های ارائه شده نباشد، تنها شرط های "سایر موارد" برد می شوند.

 

22-تیم برنده با چه اختلاف گلی بازی را می برد؟

شما پیش بینی می کنید که کدام تیم و با چه اختلاف گلی بازی را خواهد برد.

 

23-کرنرهای بیشتر/کمتر از

چنانچه تعداد مجموع کرنر ها برابر با مجموع  نرخ شرط  برابر باشد؛ شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

تنها کرنرهایی که توسط یک تیم زده شود شمارش می شود ( بدون در نظر گرفتن تعداد کرنرهایی که توسط داور اعلام شده)

کرنر های گرفته شده توسط داور اما نزده شده توسط تیم ها، در نظر گرفته نخواهد شد.

چنانچه تیمی مجبور به تکرار کرنر شود( به دلیل خطا/ درست قرار نگرفتن توپ در نقطه کرنر) تنها یک کرنر در نظر گرفته می شود.

 

24-نخستین ضربه کرنر

شما پیش بینی می کنید که کدام تیم نخستین ضربه کرنر را می زند.

چنانچه ضربه کرنری زده نشود، شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

تنها کرنرهایی که توسط یک تیم زده شود شمارش می شود ( بدون در نظر گرفتن تعداد کرنرهایی که توسط داور اعلام شده)

کرنر های گرفته شده توسط داور اما نزده شده توسط تیم ها، در نظر گرفته نخواهد شد.

 

25-آخرین ضربه کرنر

شما پیش بینی می کنید که کدام تیم آخرین ضربه کرنر را می زند.

چنانچه ضربه کرنری زده نشود، شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

تنها کرنرهایی که توسط یک تیم زده شود شمارش می شود ( بدون در نظر گرفتن تعداد کرنرهایی که توسط داور اعلام شده) در نظر گرفته خواهد شد.

کرنر های گرفته شده توسط داور اما نزده شده توسط تیم ها، در نظر گرفته نخواهد شد.

 

26-زمان زده شدن نخستین ضربه کرنر

شما بازه زمانی ایی که نخستین ضربه کرنر زده می شود را پیش بینی می کنید.

چنانچه ضربه کرنری زده نشود، شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

زمان زده شدن ضربه کرنر در نظر گرفته خواهد شد و زمان اعلام ضربه کرنر، مد نظر نمی باشد.

 

27-کدام تیم ضربات کرنر بیشتری خواهد داشت؟

تنها کرنرهایی که توسط یک تیم زده شود شمارش می شود ( بدون در نظر گرفتن تعداد کرنرهایی که توسط داور اعلام شده) در نظر گرفته می شود

کرنر های گرفته شده توسط داور اما نزده شده توسط تیم ها، در نظر گرفته نخواهد شد.

چنانچه تیمی مجبور به تکرار کرنر شود( به دلیل خطا/ درست قرار نگرفتن توپ در نقطه کرنر) تنها یک کرنر در نظر گرفته می شود.

چنانچه ضربه کرنری زده نشود، گزینه "تساوی " برد می شود

 

 

 

28-مجموع تعداد کرنر ها زوج/فرد

چنانچه ضربه کرنری زده نشود، مجموع زوج در نظر گرفته می شود.

تنها کرنرهایی که توسط یک تیم زده شود شمارش می شود ( بدون در نظر گرفتن تعداد کرنرهایی که توسط داور اعلام شده)در نظر گرفته می شود.

کرنر های گرفته شده توسط داور اما نزده شده توسط تیم ها، در نظر گرفته نخواهد شد.

چنانچه تیمی مجبور به تکرار کرنر شود( به دلیل خطا/ درست قرار نگرفتن توپ در نقطه کرنر) تنها یک کرنر در نظر گرفته می شود.

 

29-آیا یک تیم مشخص برنده یکی از نیمه های بازی می شود؟

شما پیش بینی می کنید که آیا تیم مذکور حداقل یک نیمه را می برد.

نتایج ذیل موجود است:

"بله" – شرط بر روی اینکه تیم مذکور( به عنوان مثال شکست یا تساوی مورد قبول نیست)

بر اساس نتیجه نیمه اول یا نیمه دوم  برنده حداقل یک نیمه می شود( تنها نتیجه نیمه دوم مورد نظر می باشد و نتیجه نهایی      بازی مد نظر نیست)

"خیر"- شرط بر روی اینکه تیم حداقل یکی از نیمه ها را نخواهد برد.

 

30-آیا یک تیم مشخص هر دو نیمه بازی را خواهد برد؟

شما پیش بینی می کنید که آیا تیمی برنده هر دو نیمه بازی می شود.( جهت رفع ابهام، نتیجه نیمه دوم، به معنای نتیجه نیمه دوم به تنهایی می باشد و نه نتیجه نهایی بازی بعد از پایان دو نیمه، به عنوان مثال تنها گل هایی که در نیمه دوم زده میشود در نظر گرفته می شود)

نتایج ذیل موجود است:

"بله" – شرط بر روی اینکه تیم مذکور برنده هر دو نیمه می باشد.چنانچه حداقل یک نیمه با نتیجه مساوی یا شکست ، به پایان برسد، شرط باخت می شود.

"خیر"- شرط بر روی اینکه  حداقل یکی از نیمه ها تساوی میشود یا با شکست تیم مذکور پایان میابد.

 

31-زمان به ثمر رسیدن گل اول

شما بازه زمانی ایی که نخستین گل به ثمر می رسد را پیش بینی می کنید.

چنانچه نتیجه بازی 0:0 شود، شرط باخت می شود.

 

32-زمان به ثمر رسیدن آخرین گل

شما بازه زمانی ایی که آخرین گل به ثمر می رسد را پیش بینی می کنید . چنانچه نتیجه بازی 0:0 شود، شرط باخت می شود.

 

33-در کدام نیمه گل های بیشتری به ثمر خواهد رسید؟

شما پیش بینی می کنید که تعداد گل بیشتری در نیمه اول به نسبت نیمه دوم به ثمر خواهد رسید و یا اینکه تعداد گل بیشتری در نیمه دوم به نسبت نیمه اول به ثمر خواهد رسید.

تنها گلهای به ثمر رسیده شده در نیمه مذکور مورد نظر می باشد و وقت های اضافی در نظر گرفته نمی شود.

 

34-در کدام نیمه گل بیشتری توسط یک تیم به خصوص به ثمر رسیده خواهد شد؟

شما پیش بینی می کنید  که تیم مذکور تعداد گل بیشتری در نیمه اول به نسبت نیمه دوم به ثمر خواهد رساند و یا اینکه تعداد گل بیشتری در نیمه دوم به نسبت نیمه اول به ثمر خواهد رساند.

تنها گلهای به ثمر رسیده شده در نیمه مذکور مورد نظر می باشد و وقت های اضافی در نظر گرفته نمی شود.

تمامی گل های به خودی، گل به ثمر رسیده توسط تیم حریف در نظر گرفته می شود.

 

 

35-گل اول چطور به ثمر خواهد رسید

شما پیش بینی می کنید که نحوه به ثمر رسیدن گل چگونه است. موارد ذیل ممکن است:

ضربه سر

روش های دیگر

ضربه کاشته

ضربه پنالتی

گل به خودی

بدون گل

چنانچه گل از روی ضربه پنالتی به ثمر برسد، بدون در نظر گرفتن اینکه با کدام بخش از بدن بازیکن این گل به ثمر رسیده، تنها نتیجه ضربه پنالتی، مد نظر می باشد و تمامی شرط های دیگر (  شامل تنها با "با یک ضربه" ) باخت می شود.

چنانچه گل با ضربه سر به ثمر برسد، تنها شرط "ضربه سر" برد می شود و تمامی شرط های دیگر (  شامل تنها با "با یک ضربه" ) باخت می شود.

چنانچه نخستین گل، گل به خودی باشد، تنها شرط " گل به خودی" برد می شود و تمامی شرط های دیگر (  شامل تنها با "با یک ضربه" ) باخت می شود.

 

36-کدام تیم اولین کارت زرد را دریافت خواهد کرد؟

شما پیش بینی می کنید که کدامیک از تیم ها اولین کارت زرد را دریافت می کند.

چنانچه یک کارت زرد به طور همزمان به دو بازیکن از دو تیم داده شود، شرط های بسته شده مسترد می گردد. تنها شرط بر روی "هر دو تیم به طور همزمان" در صورت موجود بودن میان گزینه ها،  برد می شود.

چنانچه کارت زردی به بازیکنان داده نشود، تنها شرط "بدون کارت زرد" برد می شود. چنانچه چنین گزینه ایی موجود نباشد، تمامی شرط ها مسترد می گردد.

 

37-کدام تیم کارت زرد بیشتری دریافت خواهد کرد؟

شما پیش بینی می کنید که کدامیک از تیم ها کارت زرد بیشتری دریافت خواهد کرد.

دو کارت زرد به یک بازیکن ،که منجر به اخراج وی می شود، در نظر گرفته نخواهد شد.

تنها کارت های زرد داده شده به بازیکنان داخل زمین در نظر گرفته خواهد شد. کارت های زرد داده شده به مربیان، کادر فنی و بازیکنان نیمکت ذخیره، در نظر گرفته نخواهد شد.

کارت های داده شده بعد از سوت پایان بازی در نظر گرفته نخواهد شد. تمامی کارت ها داده شده بین دو نیمه در نتیجه نهایی مد نظر قرار گرفته خواهد شد اما در نتیجه  نیمه اول یا دوم بی تاثیر می باشند.

 

38-کارت های زرد بیشتر/کمتر و کارت قرمز به یک تیم به خصوص به یک تیم داده می شود؟

شما پیش بینی می کنید که به بازیکنان تیم مذکور بیشتر/کمتر از یک تعداد مشخص کارت زرد داده می شود.

دو کارت زرد به یک بازیکن ،که منجر به اخراج وی می شود، در نظر گرفته نخواهد شد.

تنها کارت های زرد و قرمز داده شده به بازیکنان داخل زمین در نظر گرفته خواهد شد. کارت های زرد داده شده به مربیان، کادر فنی و بازیکنان نیمکت ذخیره، در نظر گرفته نخواهد شد.

کارت های داده شده بعد از سوت پایان بازی در نظر گرفته نخواهد شد.تمامی کارت ها داده شده بین دو نیمه در نتیجه نهایی مد نظر قرار گرفته خواهد شد اما در نتیجه  نیمه اول یا دوم بی تاثیر می باشند.

 

39-نخستین کارت زرد مسابقه

چنانچه کارت زردی به بازیکنان داده نشود، تمامی شرط ها با ضریب 1 عودت داده  می شود.

در هنگام محاسبه شرط زمان حقیقی داده شدن کارت زرد به بازیکن احتساب می گردد.

 

 

 

 

40-مجموع کارت های زرد زوج/فرد

چنانچه کارت زردی نمایش داده نشود، مجموع زوج در نظر گرفته می شود.

کارت های داده شده بعد از سوت پایان بازی در نظر گرفته نخواهد شد.تمامی کارت ها داده شده بین دو نیمه در نتیجه نهایی مد نظر قرار گرفته خواهد شد اما در نتیجه  نیمه اول یا دوم بی تاثیر می باشند.

 

41-آیا یک تیم مشخص گل به خودی می زند؟

شما پیش بینی میکنید که تیم مذکور حداقل یک گل به خودی می زند.

 

42-آیا یک تیم به خصوص در هر نیمه گل به ثمر می رساند؟

موارد ذیل ممکن است:

"بله" – تیم مذکور حداقل یک گل در نیمه اول و یک گل در نیمه دوم به ثمر می رساند.

"خیر" – تیم در هر یک از نیمه ها گل به ثمر نمی رساند.

 

43-چه زمانی برنده تعیین می گردد؟

موارد ذیل ممکن است:

در طول وقت قانونی – شرط در صورتی می برد که بازی با برد یکی از تیم ها به ( وقت های تلف شده در نظر گرفته می شود)در وقت قانونی به پایان برسد.

در وقت های اضافی-– شرط در صورتی می برد که بازی در طول وقت های قانونی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و بازی با برد یکی از تیم ها در وقت های اضافی.( وقت های تلف شده در نظر گرفته می شود) به پایان برسد.

چنانچه بازی در وقت قانونی و وقت های اضافی با نتیجه تساوی به پایان برسد، تنها شرط "در ضربات پنالتی" برد می شود.

 

44-تیم زننده گل اول بازی را می برد

شما پیش بینی می کنید که آیا تیمی که گل اول را به ثمر رسانده بازی را خواهد برد یا خیر

موارد ذیل ممکن است:

تیمی که ابتدا پیش افتاده خواهد برد- تیمی که گل اول را به ثمر رسانده بازی را خواهد برد.

تیمی که ابتدا پیش افتاده خواهد باخت- تیمی که گل اول را به ثمر رسانده بازی را می بازد.

تساوی- نتیجه بازی مساوی می شود ( به اسثنا 0-0 ) – گلی به ثمر نمی رسد- نتیجه 0-0 می شود.

 

45-گل اول در کدام نیمه به ثمر می رسد؟

تنها گل هایی که به تیم حریف زده شود و توسط داور مورد قبول واقع شود، در نظر گرفته خواهد شد.

 

46-وقت های تلف شده مسابقه

شرط های بسته شده بر روی این موقعیت بر اساس وقت تلف شده نمایش داده شده توسط داور رسمی چهارم ، در نظر گرفته خواهد شد و زمان تلف شده حقیقی بازی شده در نظر گرفته نمی شود.(به عنوان مثال چنانچه داور چهارم 3 دقیقه وقت اضافه نشان دهد اما بازی بعد از سپری شدن 4 دقیقه وقت اضافی به پایان برسد، وقت تلف شده 3 دقیقه در نظر گرفته خواهد شد).

 

47- آیا بازی اخراجی خواهد داشت؟

شما پیش بینی می کنید که آیا بازی حداقل یک بازیکن اخراجی دارد.

تنها بازیکنان اخراجی درون زمین در نظر گرفته خواهند شد.

کارت های قرمز داده شده به مربیان، کادر فنی و بازیکنان نیمکت ذخیره، در نظر گرفته نخواهد شد.

کارت های داده شده بعد از سوت پایان بازی در نظر گرفته نخواهد شد.

 

 

48- کدام تیم نخستین بار دست به تعویض می زند؟

شما پیش بینی می کنید که کدام تیم نخستین تعویض را انجام می دهد

چنانچه تعویضی صورت نپذیرد، شرط "تعویضی صورت نمی پذیرد " برد می شود.

چنانچه دو تیم به طور همزمان دست به تعویض بزنند، شرط "هر دو تیم همزمان تعویض می کنند" برد می شود.

تعویض هایی که در مدت زمان توقف بازی صورت می پذیرد( بدون در نظر گرفتن زمان وقفه به هنگام تعویض)، به صورت همزمان در نطر گرفته خواهند شد.

 

49- چه کسی در رتبه بالاتری قرار خواهد گرفت؟

شما پیش بینی می کنید که کدام تیم رتبه بالاتری خواهد داشت.چنانچه دو تیم در مرحله حذفی از دور رقابت ها کنار بروند،شرط بر روی این موقعیت عودت داده خواهند شد.

چنانچه هر دو تیم شرکت کننده در جام جهانی در دور گروهی از رقابت ها کنار بروند، تیمی که رتبه بالاتری به دست آورده باشد، برنده در نظر گرفته خواهد شد.

چنانچه دو تیم با رتبه یکسان مسابقات را به پایان برسانند، ممکن است شرط عودت داده شود.

 

50- آقای گل مسابقات

تنها گل های زده شده در مسابقات مذکور بدون در نظر گرفتن اینکه گل به کدام تیم زده شده، در نظر گرفته خواهد شد.

نمایش اطلاعات تیم ها در کنار بازیکنان تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

گل های زده شده به تیم خودی در نظر گرفته نخواهد شد.

چنانچه دو بازیکن یا بیشتر آقای گل مسابقات لقب بگیرند، ضریب برد تقسیم بر تعداد آقای گل ها خواهد شد.

شرط بندی بر روی نتیجه نیمه اول مطابق با وقت قانونی 45 دقیقه ایی و وقت های تلف شده در نظر گرفته می شود.

چنانچه نیمه اول تکمیل نشود، شرط ها پوچ شده و مسترد می گردند.

 

51- نتیجه

W1( هر دو تیم گل می زنند-بله) شرط در صورتی برد خواهد شد که هر دو تیم حداقل یک گل بزنند و در آخر تیم اول برنده مسابقه شود.

W1( هر دو تیم گل می زنند-خیر) شرط در صورتی برد خواهد شد که تیم 1 یک گل بزنند و در آخر با بسته نگه داشتن دروازه خود ( بدون گل خورده) برنده مسابقه شود .

X ( هر دو تیم گل می زنند) شرط در صورتی برد خواهد شد که بازی با نتیجه تساوی ( به غیر 0-0) اما با گل به اتمام برسد.

X ( هر دو تیم گل می زنند- خیر) شرط در صورتی برد خواهد شد که بازی با نتیجه تساوی بدون گل 0-0 به اتمام برسد.

W2( هر دو تیم گل می زنند-بله) شرط در صورتی برد خواهد شد که هر دو تیم حداقل یک گل بزنند و در آخر تیم دو برنده مسابقه شود.

W2( هر دو تیم گل می زنند-خیر) شرط در صورتی برد خواهد شد که تیم 2 یک گل بزنند و در آخر با بسته نگه داشتن دروازه خود ( بدون گل خورده) برنده مسابقه شود .

 

52- در این ورزش ممکن است موارد  دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

فلوربال

فلوربال نوعی از هاکی می باشد که داخل سالن و با یک توپ پلاستیکی صورت می پذیرد.

 

وقت های اضافی و ضربات پنالتی ، تنها زمانی که بازی ها وارد مراحل حذفی شود، در نظر گرفته خواهد شد.

 

چنانچه بازی بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد یا لغو شود, تمامی شرط ها با ضریب 1 در نظر گرفته خواهد شد.

 

چنانچه بازی حداقل به مدت 50 دقیقه برگزار شود، بازی انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.چنانچه ادامه بازی بعد تا 24 ساعت انجام نپذیرد، تمامی شرط ها با توجه به نتایج بدست آمده در زمان مختل شدن بازی محاسبه خواهد شد.

 

تمامی شرط ها بر اساس نتایج بدست آمده در پایان وقت قانونی( 60 دقیقه زمان بازی، 3 وقت 20 دقیقه ایی) محاسبه خواهد شد، مگر اینکه خلاف  آن در متن ذکر گردیده باشد.

 

چنانچه بازی بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد یا لغو شود, تمامی شرط ها با ضریب 1 در نظر گرفته خواهد شد.به استثنا مواردی که نتایج شرط  قبل از مختل شدن بازی تعیین شده باشد. نتایجی که کاملاً بر طبق زمان بازی تعیین می گردند، همانند نتیجه نیمه اول، نخستین گل، زمان نخستین گل و غیره.

هاکی روی چمن

تمامی شرط ها بر اساس نتایج بدست آمده در پایان وقت قانونی( 70 دقیقه زمان بازی، 2 نیمه 35 دقیقه ایی یا 4 نیمه 17 دقیقه و 24 ثانیه ایی) محاسبه خواهد شد، مگر اینکه به خلاف آن در متن ذکر گردیده باشد.

 

وقت های اضافی و ضربات پنالتی ، تنها زمانی که بازی ها وارد مراحل حذفی شود، در نظر گرفته خواهد شد.

 

چنانچه بازی بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد یا لغو شود, تمامی شرط ها با ضریب 1 در نظر گرفته خواهد شد.

 

چنانچه بازی بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد یا لغو شود, تمامی شرط ها با ضریب 1 در نظر گرفته خواهد شد.به استثنا مواردی که نتایج شرط قبل از مختل شدن بازی تعیین گشته شده است. نتایجی که کاملاً بر طبق زمان بازی تعیین می گردند، همانند نتیجه نیمه اول، نخستین گل، زمان نخستین گل و غیره.

 

چنانچه بازی حداقل به مدت 60 دقیقه برگزار شود، بازی انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.چنانچه ادامه بازی بعد تا 24 ساعت انجام نپذیرد، تمامی شرط ها با توجه به نتایج بدست آمده در زمان مختل شدن بازی محاسبه خواهد شد.

 

چنانچه تیمی نتواند از دور گروهی صعود کند، تیمی در شرط "چه کسی رتبه بالاتری قرار می گیرد" رتبه بالاتری خواهد داشت که امتیازات بیشتری کسب کرده باشد. چنانچه امتیازات برابر باشد، نتایج بر اساس پروتکل نهایی  محاسبه خواهد شد.

 

فوتسال

تمامی شرط ها بر اساس نتایج بدست آمده در پایان وقت قانونی( 40 دقیقه زمان کلی بازی، 2 نیمه 20 دقیقه ایی) محاسبه خواهد شد، مگر اینکه به غیر از آن عنوان شده باشد.

 

وقت های اضافی و ضربات پنالتی از فاصله 6 متر ، تنها زمانی که بازی ها وارد مراحل حذفی شود، در نظر گرفته خواهد شد.

 

چنانچه بازی بیش از 35 ساعت به تعویق بیافتد یا لغو شود, تمامی شرط ها با ضریب 1 در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

چنانچه بازی بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد یا لغو شود, تمامی شرط ها با ضریب 1 در نظر گرفته خواهد شد.به استثنا مواردی که نتایج شرط قبل از مختل شدن بازی تعیین گشته شده است. نتایجی که کاملاً بر طبق زمان بازی تعیین می گردند، همانند نتیجه نیمه اول، نخستین گل، زمان نخستین گل و غیره.

 

چنانچه بازی حداقل به مدت 40 دقیقه برگزار شود، بازی انجام پذیرفته در نظر گرفته خواهد شد.چنانچه ادامه بازی بعد تا 24 ساعت انجام نپذیرد، تمامی شرط ها با توجه به نتایج بدست آمده در زمان مختل شدن بازی محاسبه خواهد شد.

 

به هنگام محاسبه داده آماری فوتسال ، منبع نتایج موجود در سایت :فوتسال، قهرمانی برزیل می باشد.

هندبال

 • تنها شرط های بسته شده در زمان معمول بازی در نظر گرفته می شود، مگر اینکه خلاف این مسئله از قبل عنوان شده باشد. نتایج وقت اضافه بر روی نتایج نیمه دوم و شرط های بسته شده بر روی نیمه دوم تاثیری ندارد.
 • تمامی شرط ها مطابق با آمار رسمی بدست آمده از سایت رسمی هر یک از لیگ ها یا مسابقات محاسبه می گردد، همچنین، نتایج پخش زنده نیز در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه آمار موجود در سایت شرکت با آمار موجود در سایت رسمی مطابقت نداشته باشد، آمار موجود در سایت شرکت ارجحیت دارد.
 • چنانچه بازی بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد یا مختل شود یا در طول 24 ساعت انجام نپذیرد, تمامی شرط ها عودت داده می شوند.به استثنا مواردی که نتایج شرط قبل از مختل شدن بازی تعیین شده است.
 • شرط بندی برای ورزش هندبال بر روی موقعیت های ذیل ارائه می شود:

 

1-برنده

شما برنده مسابقه را پیش بینی می کنید. تنها شرط ها بسته شده در مدت زمان معمول بازی مورد قبول واقع می گردد و وقت های اضافی احتساب نمی گردد.

 

2-مجموع

چنانچه مجموع گل های زده شده با نرخ مجموع شرط برابر باشد، شرط ها عودت داده می شود.این مسئله برای مجموعات تیمی یا بازیکن نیز صادق است .

 

 

3-هندیکپ

در صورت تساوی در هندیکپ شرط عودت داده می شود( بدون توجه به مدت زمان ارائه شرط )

 

4- آیا نخستین (آخرین/ بعدی) ضربه خطای پنالتی از 7 متر گل می شود؟

برای برد در این موقعیت ضربه خطای پنالتی 7 متری می بایست گل شود.

چنانچه ضربه نخست به دروازبان یا تیرک برخورد کند و سپس بازیکن دوباره آن را پرتاب کند شرط باخت می شود

 

5-کدام تیم اولین گل را به ثمر می رساند؟

شما پیش بینی می کنید که کدامیک از تیم ها اولین گل مسابقه را به ثمر می رساند.

 

6- کدام تیم گل بعدی را به ثمر می رساند؟

چنانجه گل بعدی تا پایان بازی به ثمر نرسد، تمامی شرط ها بر روی این گزینه عودت داده میشود.

 

7-کدام تیم گل آخر را به ثمر می رساند؟

تنها گل زده شده در وقت قانونی مورد پذیرش می باشد و گل های به ثمر رسیده در وقت های اضافی، در نظر گرفته نخواهد شد.

 

8- ابتدا چه تیمی به امتیاز 5 (10/15/20) دست خواهد یافت؟

شما پیش بینی میکنید که ابتدا کدام تیم تعداد گل های مذکور دست خواهد یافت.

چنانچه هیچ یک از دو تیم  تعداد گل مذکور را به ثمر نرسانند، شرط ها عودت داده خواهد شد.

9- ابتدا چه تیمی در یک نیمه به امتیاز 5 (10/15/20) دست خواهد یافت؟

شما پیش بینی میکنید که ابتدا کدام تیم در نیمه اول به تعداد گل های مذکور دست خواهد یافت.

چنانچه هیچ یک از دو تیم در پایان نیمه تعداد گل مذکور را به ثمر نرسانند، شرط ها عودت داده خواهد شد.

 

10- نتیجه دوبل(شانس دو برابر)

نتایج ذیل ممکن می باشد:

1X- چنانچه بازی به نفع تیم میزبان و یا با نتیجه تساوی به پایان برسد، شرط برد می شود.

X2- چنانچه بازی به نفع تیم میهمان و یا با نتیجه تساوی به پایان برسد، شرط برد می شود.

12- چنانچه بازی به نفع تیم میزبان یا میهمان به پایان برسد.

 

 

11-  نیمه اول/ مسابقه

شما نتیجه نیمه اول و کل مسابقه را پیش بینی می کنید. در متن ، جایگاه اول [A5] نتیجه نیمه اول و خط دوم نتیجه کل مسابقه می باشد.

 

12-در کدام نیمه گل های بیشتری به ثمر خواهد رسید؟

در صورت تعداد برابر گل ها در نیمه اول و دوم ، شرط عودت داده میشود.

 

13- مجموع زوج/فرد . مجموع تیم 1 (تیم 2) زوج/فرد

چنانچه نتیجه 0:0 شود، زوج در نظر گرفته خواهد شد.

 

14- صعود به دور بعدی

نتایجدر اسرع وقت بعد از پایان یافتن آخرین بازی مرحله مذکور ( یا مطابق با قوانین مسابقه، که مسیر تیم را مشخص می کند) بدون در نظر گرفتن تصمیمات انضباطی / مقرراتی متعاقب مقامات برگزاری بازی، محاسبه می گردد. 

چنانچه هر یک از تیم ها، به هر دلیلی (شامل سلب صلاحیت، عدم پذیرش به شرکت در مسابقه و غیره) در مسابقات شرکت نیابد، پیروزی در آن مسابقه از آن تیم حریف خواهد شد و تمامی شرط ها به قوت خود باقی خواهند ماند.

 

15- برنده مسابقات

چنانچه بیش از یک تیم به عنوان برنده مسابقات در نظر گرفته شود، ضرایب ما بین تیم ها تقسیم می گردد.

 

16- برنده دور گروهی

تمامی شرط ها بعد از انجام شدن آخرین مسابقه دور گروهی محاسبه خواهد شد.

تمامی تصمیمات مقرراتی مبنی بر لغو /اصلاحنتایج مسابقات بعد از پایان پذیرفتن این دوره از مسابقات ممکن است، در نظر گرفته نشود.

چنانچه تیمی که بر روی آن شرط بسته اید، سلب صلاحیت شود و یا در مسابقه شرکت نکند، تمامی شرط های بسته شده بر روی آن تیم باخت می شود.

 

17 - در این ورزش ممکن است موارددیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

 

هورلینگ

تمامی شرط ها بر اساس نتایج بدست آمده در پایان وقت قانونی( 70 دقیقه زمان کلی بازی، 2 نیمه 35 دقیقه ایی) در صورت تساوی، 2 وقت اضافه 10 دقیقه ایی و یا بازی تکراری انجام می پذیرد.

 

تمای شرط ها به هنگام اتمام کامل بازی معتبر خواهد بود مگر شرط هایی که تا قبل از مختل شدن بازی نتیجه آن تعیین شده باشد.

 

تمامی شرط ها بر اساس نتیجه کلی بازی محاسبه می شود( گل =3 ، امتیاز فردی =1).

 

به عنوان مثال، چنانچه تیم الف 0-18 باشد ( 0 – تعداد گل ها و 18- تعداد امتیازات انفرادی می باشد) و تیم ب 10-2 باشد . نتیجه کلی مسابقه با توجه به 18 امتیاز تیم الف ( 18 امتیاز انفرادی) و 16 امتیاز تیم ب (2 گل هر کدام 3 امتیاز و 10 امتیاز انفرادی) 18-16 به سود تیم الف می باشد.

 

چنانچه بازی بیش از 24 ساعت به مختل گردد و تا پایان وقت قانونی بازی انجام نپذیرد، تمامی شرط ها مسترد می گردد.به استثنا مواردی که نتایج شرط قبل از مختل شدن بازی تعیین گشته شده است.

 

چنانچه بازی به زمانی کمتر از 24 ساعت آینده موکول گردد، تمامی شرط ها به قوت خود باقی خواهند ماند، در غیر این صورت، تمامی شرط ها بر روی مسابقه مسترد می گردد.

 

مسابقات اسب سواری ایرلندی و بریتانیایی

1.کناره گیری در لحظات پایانی

 • هنگامی که یکی از اسب ها پیش از قرار گرفتن بر روی خط شروع از مسابقات انصراف دهد یا این چنین فرض شود که در مسابقه شرکت نخواهد کرد، شرط ها بسته شده بر روی اسب کنار گیری کرده از مسابقات، عودت داده شده و  شرط های برده شده مطابق با قانون 4 Tattersalls مشمول کسر خواهد شد.  نرخ کسر شرط ها مطابق با مقیاس ذیل صورت خواهد پذیرفت:

 

 

ضرایب اعشاری

ضرایب کسری

کسر خالص

1,12 یا کمتر

1/9 یا پایین تر

90%

1.13-1.19

1/8-2/11

85%

1.20-1.27

1/5-1/4

80%

1.28-1.33

7/25-8/25

75%

1.34-1.44

1/3-11/25

70% 

1.45-1.57

4/9-14/25

65%

1.58-1.66

4/7-13/20

60%

1.67-1.83

4/6-4/5

55%

1.84-1.99

5/6-49-50

50%

2.00-2.24

رویداد – 31/25

45%

2.25-2.59

5/4-39/25

40%

2.60-2.79

8/5-7/4

35%

2.80-3.39

9/5-23/10

30%

3.40-4.19

12/5-3/1

25%

4.20-5.40

16/5-22/5

20%

5.50-6.99

9/2-23/4

15%

7.00-10,99

6/1-9/1

10%

11.00 و بالاتر

10/1 و بالاتر

بدون کسر

 

 

 • در صورتی که دو اسب یا بیشتر پیش از قرار گرفتن بر روی خط شروع از مسابقات انصراف دهد

مجموع کسر نمی بایست از 90p به پوند تجاوز کند. چنانچه یک اسب از مسابقات کناره گیری کند و یک مارکت جدید شکل بگیرد، در نتیجه هر شرطی که بر اساس  قیمت های مسابقه پیش از شروع مسابقه جدید بسته شود، مشمول کسورات بالا خواهد بود. در صورت کناره گیری اسب های بیشتر بعد از شکل گیری مجدد مارکت، شرط ها یی که بر اساس قیمت های مسابقه در مارکت اصلی بسته شده اند مشمول کسورات بیشتر بر اساس قیمت اسب کناره گیری کرده در بازار اصلی می شود. شرط هایی که در مارکت جدید بسته می شود، مشمول کسر بر اساس قیمت موجود می شود.

 • مقیاس بالا در مورد اسب هایی که  در مسابقات اول صبح ثبت نام کرده اند اما شرکت نمی کنند نیز اعمال می گردد.
 • هنگامی کهمجموع کسر مارکتی که در آن  شرط بندی کرده اید 5pبه پوند باشد ،" به عنوان یک امتیاز " این شرط بندی مشمول کسر نمی گردد.

 

2.پذیرش و تعیین شرط بندی

 

•شرط بندی بر روی مسابقات اسب سواری ایی که تحت قوانین باشگاه اسب سواری و باشگاه تِرف ایرلندی (Irish Turf Club) برگزار می گردد،قابل قبول می باشد. نتایج شرط بندی بر روی اسب سواری، بر اساس نتایج رسمی تعیین می گردد. با این وجود، امتیاز نتیجه دوبل ویژه ایی برای مسابقات اسب سواری در بریتانیا و ایرلند وجود دارد، که در آن ما بر اساس نتایج رسمی و پس از رد شدن اولین اسب از خط پایان  ،پرداختی ها را انجام میدهیم. این امتیاز برای برد شرط های تکی و ترکیبی و برندگان هر کدام از این شرط ها اعمال می گردد.

•موارد استثنایی که ما در آن ها پرداخت ها را بر اساس گزارشات رسمی و رد شدن اولین اسب از خط پایان در نظر نمی گیریم، بدین شرح می باشند:- مسابقات گراند نشنال ( Grand National); شرط بندی آنتی پست( ante post)  ، مسابقه باطل، انتخاب دور اشتباه، اسبی که اشتباهاً برنده اعلام شده است، انتخابی که شامل وزن گیری اشتباه باشد یا اینکه وزن اسب سوار را محاسبه نکرده باشند، شرطی که بر روی اسب مورد علاقه بسته شده باشد ، شرط بر روی مسابقه ایی که تنها دو اسب در آن شرکت دارند. 

•هنگامی که یک نتیجه بعد از وزن گیری اصلاح میگردد، به طور مثال بعد از برگزاری یک جلسه استیناف موفق ، این اصلاحات نادیده گرفته می شوند. تمامی شرط هایی که برای انجام مسابقات بسته می شوند در همان روز پذیرشمفروض خواهند بود مگر اینکه شما در دستور العمل خود طور دیگری آن را تصریح نموده باشید. با این وجود ، پذیرش شرط ها زمانی صورت می پذیرد که کارت های مسابقه از قبل چاپ شده باشد، به طور مثال کارت های مسابقه روز یکشنبه برای همان روز یکشنبه چاپ شده باشند.

•تمام شرط ها بر روی اسب های بریتانیایی یا ایرلندی که در مسابقات شرکت می کنند بر اساس نرخ عودت اولیه، تعیین می گردند. نرخ شروع (SP) نرخی است که مثلاً زمانی که مسابقه انجام نمی شود، موجود است.هنگامی که نرخ شروع VBet یا Industry عودت داده می شود، این امر پیش از هر نرخ شروع اعلام شده دیگری ، مشخص می شود و برای بستن شرط ها در زمانی که مسابقه ایی وجود ندارد یا آنتی پست درخواست شده است، استفاده می گردد.هنگامی که هیچ نرخ شروعی عودت داده نشود و مسابقه ایی برگزار نگردد، قیمت آنتی پست درخواست شده و بستن شرط ها منوط به مسابقه نهایی شرط بندی می باشد.

 

 

3. شرط بندی بر روی اسب مورد علاقه

•اسب مورد علاقه اسبی است که با کمترین ضریب عودت داده می شود . شرط بندی ها بر روی اسب مورد علاقهزمانی مورد پذیرش است که بر روی مسابقات اسب سواری و گری هاند (greyhound) و تنها با نرخ شروع بسته شده باشند( این بدین معناست که شامل رویداد های دیگر یا شرط بندی هایی که بر روی نرخ مسابقات بسته شده اند نمی شود).

•هنگامی که نرخ شروع VBet یا Industry عودت داده شود این امر پیش از هر نرخ شروع اعلام شده دیگری ، مشخص می شود و اسب مورد علاقه توسط شرط بندی مسابقه نهایی تعیین می گردد. لطفا به هنگام شرط بندی بر روی اسب مورد علاقه بدون نام در مسابقه ایی که نرخ شروع آن عودت داده می شود، به قانون شماره 2 رجوع نمایید.

•هنگامی که شما اسب مورد علاقه خود و 2 یا چند اسب دیگر را با کمترین ضریب انتخاب می کنید، شرط شما به صورت مساوی بین تمامی اسب های مذکور تقسیم می گردد. به طور مثال هنگامی که دو اسب با کمترین ضریب عودت داده می شوند، در آن صورت این دو اسب به عنوان اولین و دومین علاقه شما  به یکدیگر مرتبط شده و اسب بعدی با کمترین نرخ سومین اسب مورد علاقه شما در نظر گرفته می شود.

•شروط بر روی شرط های تکی اسب مورد علاقه بدون در نظر گرفتن نتیجه در صورتی عودت داده می شوند که یا به میزان مبلغ اصلی یا کمتر از آن باشد. به طور مثال رویداد علاقه مندی های مرتبط، 1/3  از چهار  علاقه مندی بر روی اسب هایی با همان نرخ و غیره می باشد. هنگامی که  یک شرط ترکیبی برای اسب های مرتبط یا اسب هایی با نرخ یکسان بسته شود، انتخاب به صورت ، بدون اسب در نظر گرفته می شود.

•برد و هر روش شرط بندی برای اولین و دومین اسب مورد علاقه در مسابقه اسب سواری مورد پذیرش است.

• به هنگام شرط بر روی اسب مورد علاقه چنانچه اسب مذکور از مسابقات کناره گیری کرده در ردیف شروع نباشد ، شرط بر روی آن عودت داده می شود . پس شروط بر روی اسب مورد علاقه باطل است و شرط ها به دومین اسب مورد علاقه انتقال داده نمی شود.

 

4.قیمت های مسابقه

 

•قیمت های مسابقه ، قیمت های موجود پیشنهادی پیش از شروع مسابقه می باشند.

•قیمت های مسابقات مشمول نوسان می باشند.

•اگر شما می خواهید که بر روی قیمت های مسابقه ، شرط بندی کنید ، می بایست آن را در هنگام بستن شرط خود اعلام نمایید.

•چنانچه یک اسب کناره گیری کند و مشمول کسر بر اساس قانون شماره 4Tattersalls شود ، هیچ قیمت مسابقه ایی نمی تواند بعد از زمان کناره گیری تعیین گردد، مگر آنکه مارکت دوباره شکل گرفته باشد.

•تمامی شرط بندی های مسابقه یا قیمت های آغازین بر اساس قوانین نرخ شروع تعیین میگردد و توسط تعداد شروع کننده های حقیقی معین می گردد و نه توسط تعداد اسب های اعلام شده به هنگام تعیین نرخ.

 

•ما شرط بندی در مسابقهبا دو اسب یا بیشتر را برای انتخاب های نامگذاری و شماره گذاری شده با قیمت های مسابقه فعلی می پذیریم. هنگامی که قیمت مسابقه را بر روی یک انتخاب دریافت می کنید، این قیمت بر روی آن انتخاب و تمامی بردها و هر گونه شرط بندی بر روی این موقعیت ، اعمال می گردد.

•چنانچه اسبی بدون آنکه در ردیف شروع کنندها در مسابقه ایی زود هنگام قرار گیرد، کناره گیری کند، شروط بر روی آن به همراه شروط  دیگر اسب های مسابقه مشمول کسر (بر اساس قانون شماره 4Tattersalls  ) عودت داده می شوند که این امر بر اساس قیمت اسب شرکت نکرده در مسابقه در زمان کناره گیری تعیین می گردد. هر چند اگر مارکت به دلیل کناره گیری زود هنگام یک اسب دوباره شکل گرفته باشد در نتیجه میزان کسر بر اساس آخرین نرخ اعلامی برای اسب شرکت نکردهدر مسابقه  برای شرط های بسته شده در مارکت اصلی تعیین می گردد. شروط بر روی مسابقات اسب سواری پس از اعلام مرحله نهایی ، آنتی پست نبوده و مطابق این قوانین معین می گردد.

فوتبال گیلیک

 

تمامی شرط ها بر اساس نتایج بدست آمده در پایان وقت قانونی( 60 دقیقه زمان کلی بازی، 2 نیمه 30 دقیقه ایی) محاسبه خواهد شد، در صورت تساوی 2 وقت اضافی ،هرکدام 10 دقیقه برگزار خواهد شد.

 

برای معتبر بودن شرط ها، مسابقات باید به طور کامل به اتمام برسد، به استثنا مواردی که نتیجه آن پیش از مختل شدن بازی تعیین شده باشد.

 

تمامی شرط ها بر اساس مجموع شرط ها محاسبه خواهد شد.( گل =3 ، امتیازات فردی=1)

 

به عنوان مثال، چنانچه تیم الف 0-18 باشد ( 0 – تعداد گل ها و 18- تعداد امتیازات انفرادی می باشد) و تیم ب 10-2 باشد . نتیجه کلی مسابقه با توجه به 18 امتیاز تیم الف ( 18 امتیاز انفرادی) و 16 امتیاز تیم ب (2 گل هر کدام 3 امتیاز و 10 امتیاز انفرادی) 18-16 به سود تیم الف می باشد.

 

هر مسابقه ایی که مختل شود و به طور رسمی پایان نیابد و تا 24 ساعت بعدی ، ادامه آن انجام نپذیرد، به استثنا مواردی که نتیجه آن تا پیش از مختل شدن بازی تعیین شده، مسترد خواهد شد.

 

چنانچه بازی به زمانی کمتر از 24 ساعت آینده موکول گردد، تمامی شرط ها به قوت خود باقی خواهند ماند، در غیر این صورت، تمامی شرط ها بر روی مسابقه مسترد می گردد.

موتور سواری

 

 • این قوانین مرتبط به مسابقات فرمول 1، Moto GP، DTM آلمان، WTTC، Superbike، Super Sport، Trial(تریال) و غیره می شود.
 • جایگاه هر یک از موتور سواران و امتیازات تیمی آنها،به وسیله گزارش رسمی که بعد از مسابقه منتشر می شود، تعیین می گردد. هرگونه تصمیمات و محرومیت های موتورسواران  بعد از اتمام مسابقات توسط بوک میکر ها در نظر گرفته نخواهد شد.
 • برنده تمامی شرط های مورد تایید بر اساس زمان رسمی که توسط فدراسیون مرتبط به مسابقات اعلام گشته، تعیین می گردد.
 • موتورسوارانی که از دور سرعت خارج شده اند، به عنوان کسانی که مسابقه را آغاز کرده اند، در نظر گرفته می شوند
 • شرطهای ذیل برای موتور سواری موجود می باشد:

 

برنده یک مسابقه

شما موتور سواری که به مقام اول می رسد را پیش بینی می کنید. چنانچه موتورسوار مذکور در مسابقه شرکت نکند، شرط های بسته شده بر روی وی مسترد می گردد.

 

قرار گرفتن بر روی سکو

شما پیش بینی می کنید که کدامیک از موتور سواران بر روی سکو می روند.

چنانچه موتورسوار مذکور در مسابقه شرکت نکند، شرط های بسته شده بر روی وی مسترد می گردد.

 

قهرمان مسابقات

چنانچه موتور سوار مذکور در یکی از مراحل مسابقات قهرمانی شرکت نکند، شرط های بسته شده بر روی این موقعیت ممکن است مسترد گردد.

 

سه نفر برتر مسابقات 

شما 3 نفر برتر مسابقات قهرمانی را پیش بینی می کنید. چنانچه موتور سوار مذکور در یکی از مراحل مسابقات قهرمانی شرکت نکند، شرط های بسته شده بر روی این موقعیت ممکن است مسترد گردد.

 

برنده جام/تروفی سازندگان

شما پیش بینی می کنید که کدام تیم جام قهرمانی این فصل مسابقات قهرمانی سازندگان را می برد. چنانچه هر یک از این تیم ها سلب صلاحیت شود و یا به هر دلیلی از مسابقات کناره گیری کند، تمامی شرط ها بر روی آن تیم به قوت خود باقی خواهد ماند، با این وجود اگر پیش از شروع فصل این سلب صلاحیت یا عدم مشارکت اعلام 

گردد، شرط ها بر روی این تیم مسترد می گردد.

 

چه کسی مقام بالاتری بدست می آورد؟

شما موتور سواری که مقام بالاتری بدست می آورد، را پیش بینی می کنید. در این صورت ، موتور سواری که در نهایت مقام بالاتری بدست آورد، برنده می شود. چنانچه هر دو موتور سوار از مسابقه کناره گیری کنند، موتور سواری که دور بیشتری زده باشد، بالاتر در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه هر دو موتور سوار با تعداد دور یکسان از مسابقات کناره گیری کنند،شرط ها عودت داده می شود. چنانچه یکی از موتور سواران از مسابقات کناره بگیرد، موتور سواری که مسابقات را به پایان برساند، مقام بالاتری دارد. چنانچه موتور سواری  دور های بیشتری بزند اما سلب صلاحیت شود، موتور سوار دیگر مقام بالاتری خواهد داشت ( حتی اگر یک دور زده باشد). چنانچه هر دو موتور سوار در طی مسابقه سلب صلاحیت شوند، شرط عودت داده می شود.

 

 

کدام تیم امتیاز بالاتری بدست خواهد آورد؟

شما پیش بینی می کنید که کدام تیم امتیاز بیشتری بدست خواهد آورد. چنانچه هر دو تیم امتیازی بدست نیاورند ، بهترین تیم، تیمی است که موتور سواران کمتری داشته باشد.در صورت شرکت کردن حداقل یک موتور سوار از یک تیم در مسابقه، شرط ها به قوت خود باقی خواهد ماند ، در غیر این صورت شرط عودت داده می شود.

 

موتور سوار از دور مسابقه خارج میگردد یا خیر.

شما پیش بینی می کنید که آیا یک موتور سوار ، از دور مسابقات خارجمی گردد یا خیر. به همین صورت موتور سواری که تنها چند دور مانده به پایان مسابقه ، از دور مسابقه خارج شود، اما در رتبه بندی رسمی نهایی با "n" دور فاصله در جدول رتبه بندی قرار بگیرد، این طور در نظر گرفته خواهد شد که وی مسابقه را به اتمام رسانده است.

چنانچه موتور سواری در مسابقات شرکت نکند،شرط های بسته شده بر روی آن موتور سوار مسترد می گردد.

رتبه هر یک از موتور سواران بر طبق گزارشات رسمی نهایی تعیین می گردد. جایگاه هر یک از موتور سواران ،به وسیله گزارش رسمی که بعد از مسابقه منتشر می شود، تعیین می گردد. هرگونه تصمیمات و محرومیت های موتور سواران بعد از اتمام مسابقات توسط بوک میکر ها در نظر گرفته نخواهد شد.

 

شرط بندی بر روی موتور سواری که سریعترین دور را می زند.

چنانچه موتور سوار مذکور در مسابقات شرکت نکند،شرط های بسته شده بر روی آن موتور سوار مسترد می گردد.

 

کدام موتور سوار امتیازات بیشتری در مسابقات باقی مانده فصل بدست می آورد؟

چنانچه حداقل یکی از موتور سواران در هر یک از مسابقات باقی مانده شرکت نکند، شرط های بسته شده بر روی این موتور سوار مسترد می گردد.

 

در این ورزش ممکن است موارد  دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

لیگ راگبی ، راگبی 15 نفره

 

 • چنانچه قوانین خاصی در متن عنوان نشده باشد، تمامی شرط ها بر اساس وقت قانونی (80 دقیقه + وقت های تلف شده) و بدون احتساب وقت های اضافی، مورد قبول واقع می شوند.
 • چنانچه بازی بیش از 24 ساعت  مختل گردد و تا پایان وقت قانونی بازی انجام نپذیرد، تمامی شرط ها مسترد می گردد.به استثنا مواردی که نتایج شرط قبل از مختل شدن بازی تعیین شده باشد.
 • چنانچه بازی بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد, تمامی شرط ها عودت داده می شوند.به استثنا مواردی که زمان جدید برگزاری در اسرع وقت در همان هفته مسابقاتِ از قبل برنامه ریزی شده ، اعلام گردد ( دوشنبه تا یکشنبه بر طبق ساعت گرینویچ) .تمامی شرط ها بر روی آن معتبر می مانند.
 • موارد ذیل جهت شرط بندی در لیگ راگبی ارائه می گردد:

 

برنده

شما نتیجه بازی را پیش بینی می کنید. تمامی شرط ها بر اساس وقت قانونی محاسبه می گردد.

 

 

مجموع

چنانچه در یک مسابقه مجموع گل ها به ثمر رسیده برابر با مجموع گل ها در نرخ شرط بسته شده باشد، شرط مسترد میگردد.

همین قانون برای مجموع انفرادی یا تیمی نیز اعمال می گردد.

 

هندیکپ 

چنانچه هندیکپ تنها دو گزینه ( هندیکپ 1 یا هندیکپ 2 ، بدون گزینه تساوی) داشته باشد، در صورت تساوی با توجه به هندیکپ، شرط بسته شده مسترد می گردد(بدون در نظر گرفتن مدت زمانی که شرط ارائه شده)

 

نتایج دوبل (شانس دو برابر)

  نتایج ذیل امکان پذیر است:

-1Xشرط برنده است چنانچه تیم 1 ببرد یا مساوی کند.

-X2 شرط برنده است چنانچه تیم 2 ببرد یا مساوی کند.

12- شرط برنده است چنانچه تیم 1 یا 2 ببرند.

 

چه تیمی به دور بعدی صعود می کند؟

نتایج بعد از اتمام آخرین مسابقه مرحله مذکوری که تیم منتخب در آن حضور دارد، محاسبه خواهد شد.

تنها زمانی شرط برد می شود، که تیم منتخب به دور بعدی صعود کند.در این صورت نتایج بازی میانی / زمان برگزاری این دور از مسابقات در نظر گرفته نخواهد شد.

ممکن است تصمیمات بعدی مقامات برگزاری بازی در مورد لغو یا تغییر در نتیجه بازی بعد از اتمام یک مرحله از مسابقات در نظر گرفته نشود.

 

مجموع تیمی < تیم مشخص شده>

شما پیش بینی می کنید که آیا تعداد گل های زده شده توسط یک تیم بیشتر یا کمتر از یک مقدار مشخص است.

چنانچه در نتیجه یک مسابقه تعداد مجموع گل ها زده شده با تعداد مجموع نرخ شرط برابر باشد، شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

تنها گل هایی که به تیم حریف زده شود و توسط داور مورد قبول واقع شود، در نظر گرفته خواهد شد.

تمامی گل های خودی ، به عنوان گل زده شده توسط حریف در نظر گرفته می شود.

 

برنده مسابقات

نتیجه شرط بعد از آخرین بازی انجام شده در مسابقات مورد نظر که تیم مذکور در آن شرکت دارد، محاسبه می گردد.

ممکن است تصمیمات بعدی مقامات برگزاری بازی در مورد لغو یا تغییر در نتیجه بازی بعد از اتمام یک مرحله از مسابقات در نظر گرفته نشود.

چنانچه تیمی که بر روی آن شرط بسته شده، سلب صلاحیت شود، یا به هر دلیلی در مسابقات شرکت نیابد، شرط باخت می شود.

 

آیا در مسابقه کارت قرمز نشان داده خواهد شد؟

شما پیش بینی می کنید که آیا در مسابقه کارت قرمزی نشان داده خواهد شد یا خیر.

 

 

آیا در مسابقه کارت زرد نشان داده خواهد شد؟

شما پیش بینی می کنید که آیا در مسابقه کارت زردی نشان داده خواهد شد یا خیر.

 

مجموع زوج/فرد

چنانچه نتیجه 0:0 باشد، مجموع زوج در نظر گرفته می شود

 

1 نیمه/مسابقه 

شما نتیجه نیمه اول و کل مسابقه را پیش بینی می کنید. 

نتیجه نیمه اول در قسمت اول و نتیجه کل مسابقه در قسمت دوم نوشته می شود.

 

چه کسی نخستین گل را به ثمر خواهد رساند؟

شرط بر روی بازیکنی که به طور قانونی اولین گل را به ثمر برساند، برد خواهد شد.

چنانچه گل به ثمر رسیده توسط بازیکنی انجام بپذیرد که در میان موقعیت های ارائه شده نباشد، تمامی شرط ها باخت می شود.

چنانچه بازیکن منتخب در مسابقه شرکت نکند، تمامی شرط ها بسته شده مسترد می گردد.

چنانچه نخستین گل، گل به خودی باشد، (حتی اگر توسط بازیکن منتخب به ثمر رسیده باشد) تمامی شرط ها باخت می شود .

چنانچه بازیکن مذکور به هنگام به ثمر رسیدن نخستین گل در زمین بازی نباشد، شرط بر روی این موقعیت مسترد می گردد.

 

چه کسی آخرین گل را به ثمر خواهد رساند؟

              شرط بر روی بازیکنی که به طور قانونی آخرین گل را به ثمر برساند، برد خواهد شد.

چنانچه بازیکن منتخب در مسابقه شرکت نکند، تمامی شرط ها بسته شده مسترد می گردد.

چنانچه گل به ثمر رسیده توسط بازیکنی انجام بپذیرد که در میان موقعیت های ارائه شده نباشد، تمامی شرط ها باخت می شود.

چنانچه بازیکن مذکور به هنگام به ثمر رسیدن نخستین گل در زمین بازی نباشد، شرط بر روی این موقعیت مسترد می گردد.

چنانچه نخستین گل، گل به خودی باشد، (حتی اگر توسط بازیکن منتخب به ثمر رسیده باشد) تمامی شرط ها باخت می شود .

چنانچه بازیکن مذکور به هنگام به ثمر رسیدن نخستین گل در زمین بازی نباشد، شرط بر روی این موقعیت مسترد می گردد.

 

 

تعداد دقیق گل زده شده

شما تعداد دقیق گل های زده شده در بازی را پیش بینی می کنید.

چنانچه تعداد گل ها دقیق در میان گزینه ها نباشد، تمامی شرط ها بسته شده ، باخت می شود.

 

بازی با چه اختلاف گلی برده می شود؟

شما پیش بینی می کنید که کدام تیم و با چه اختلاف گلی مسابقه را می برد، یا اینکه بازی با نتیجه تساوی به پایان می رسد.

 

در این ورزش ممکن است موارد دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

اسنوکر

 

شرط بندی بر روی نتیجه مسابقات. در صورت توقف مسابقاتی که حداقل یک فریم از آن به پایان رسیده باشد، بازیکنی که به دور بعدی رسیده باشد، برنده در نظر گرفته خواهد شد.

 

شرط بندی بر روی مجموع فریم ها، ضرایب فریم و شرط بندی های ویژه. برای چنین شرط هایی ، تمام فریم ها برای تعیین برنده مسابقه، می بایست انجام بپذیرد. چنانچه به هر دلیلی ، برنده پیش از اتمام مسابقه اعلام شد، تمامی شرط ها بر روی مجموع فریم ها،ضرایب فریم ها و شرط بندی های ویژه ، به استثنا شرط هایی که از قبل تعیین شده باشد، با ضریبیک محاسبه می گردند.

 

چنانچه مسابقه ایی بیش از 24 ساعت مختل گردد، به استثنا شرط هایی که قبل از اختلال در بازی، نتیجه آن مشخص شده است، با ضریب 1 محاسبه خواهد شد. چنانچه بازی در مدت زمان 24 ساعت ادامه یابد، تمامی شرط ها معتبر می باشند.

 

چنانچه بازیکنی در طول یک فریم شکست فنی بخورد،ضرایب فریم مذکور و مجموع آن با ضریب 1 محاسبه می گردد ، به غیر از مواردی که پیش از اختلال در بازی تعیین شده باشد.

 

شرط بندی بر روی برنده مسابقات. چنانچه بازیکنی پیش از شروع مسابقات از شرکتکردن در آن خودداری کند، ضرایب برد 1 در نظر گرفته می شود.

تنیس

 

 • هندیکپ ها و مجموع  در مسابقه تنیس ارائه می گردد. شرط "امتیاز بر اساس ست ها" ارائه می گردد.ستون متناظر با آن به صورت 2:0 یا 2:1 و غیره عنوان می گردد.
 • در صورت تغییری در فرمت مسابقه ( تعداد ست ها و امتیازات ست ها) ، ضرایب برد شرط ها برای تمامی نتایج مذکور این رویداد 1 در نظر گرفته می شود.
 • داده های ارائه شده در سایت برای مسابقات تنیس صرفاً جنبه اطلاعاتی دارند. در صورت تغییری در این داده ها، تمامی شرط ها معتبر خواهند ماند.
 • چنانچه پیش از شروع مسابقه یکی از شرکت کنندگان معرفی شده، توسط فرد دیگری جایگزین گردد، شرط عودت داده می شود( به استثنا مسابقات تیمی). تمامی شرط ها هنگامی که یک یا بیش از یک نفر از شرکت کنندگان یک تیم به هر دلیلی جایگزین می گردند، معتبر خواهند ماند.در مسابقات دو نفره، چنانچه ترکیب دو نفره عنوان شده باشد و سپس شرکت کننده ایی جایگزین شود،تمامی شرط ها با ضریب 1 محاسبه می گردد.چنانچه ترکیب دو نفره عنوان نشده باشد، شرط ها، معتبر باقی می مانند.
 • چنانچه بازیکنی به هر دلیلی سلب صلاحیت شود یا در مسابقه شرکت نکند، تمامی شرط ها حتی اگر نتیجه آن واضح باشد، عودت داده می شود ، به استثنا شرط هایی که از قبل نتیجه آن مشخص شده و پایان یافته اند.

 

 1. نتایج گیم ها، ست ها، و مسابقات تنیس
 2. هندیکپ گیم ها، ست ها و مسابقات تنیس
 3. مجموع گیم ها، ست ها و مسابقات تنیس
 4. امتیازات صحیح گیم ها، ست ها و مسابقات تنیس
 5. و دیگر موارد
 • در صورت تغییرات ذیل شرط ها معتبر باقی می مانند

تغییر چمن زمین تنیس

تغییر محل برگزاری مسابقه

تغییر محل مسابقه از فضای باز (سرباز) به فضای بسته ( سر پوشیده)

 • شرکت در مسابقات به منظور تعیین و پذیرش برنده مسابقات الزامی می باشد.چنانچه بازیکن پیش از شروع مسابقات از شرکت در آن خود داری کند،تمامی شرطهای ارائه شده، عودت داده می شود.
 • چنانچه مسابقه تنیس تعلیق گردد یا در همان روز به اتمام نرسد،شرط ها تا زمانی که یکی از بازیکنان در آن شرکت نکنند یا مسابقه به پایان برسد، معتبر می باشد.
 • چنانچه سوپر تای-برک برای تعیین ست نهایی استفاده شود،  به عنوان یک ست از گیم در نطر گرفته خواهد شد.

تنیس روی میز(پینگ پنگ)

 

 • چنانچه بازیکنی به هر دلیلی سلب صلاحیت شود یا در مسابقه شرکت نکند، تمامی شرط ها حتی اگر نتیجه آن واضح باشد، عودت داده می شود ، به استثنا شرط هایی که از قبل نتیجه آن مشخص شده و پایان یافته اند.
 • چنانچه پیش از شروع مسابقات اعلام گردد شخص دیگریجایگزین یکی از شرکت کننده ها شده است، تمامی شرطها عودت داده میشود.
 • در صورت مختل شدن مسابقه یا موکول شدن آن به زمان دیگر،تمامی شرط ها به استثنا مواردی که نتیجه آن قبل از زمان توقف، مشخص شده ( در صورت مختل شدن مسابقه یا عدم-شرکت بازیکن)، مسترد می گردد. چنانچه مسابقه به خاطر مصدومیت یا سلب صلاحیت شرکت کننده مختل گردد، بازیکنی که به دور بعدی صعود میکند، برنده می باشد. شرط های صعود به دور بعدی، معتبر می باشد.
 • موارد ذیل برای شرط بندی، بر روی ورزش تنیس روی میز(پینگ پنگ) مورد قبول می باشد:

 

1.برنده مسابقه

شما برنده مسابقه را پیش بینی می کنید

2. برنده ست(Set) 

شما برنده ست را پیش بینی می کنید، چنانچه ست ایی مختل گردد، تمامی شرط ها بر روی این موقعیت عودت داده می شود.

3. چه کسی پرتاب  بعدی را خواهد برد؟

             چنانچه پرتاب بعدی نداشته باشیم، تمامی شرط ها بر روی این موقعیت عودت داده می شوند. 

            4. امتیازات کل

شما پیش بینی می کنید که آیا تعداد امتیازات یک بازیکن بیشتر/کمتر از تعدادی مشخص است.چنانچه تعداد مجموع  امتیازات با مجموع نرخ شرط برابر باشد، شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

5. هندیکپ (امتیازات)

در صورتی که با در نظر گرفتن هندیکپ، نتیجه مساوی شود، شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

 

6.ابتدا چه کسی به تعداد  امتیازات مشخص می رسد؟

چنانچه بازی مختل گردد، تمامی موقعیت های مذکور با ضریب 1 عودت داده می شود.

 

7. در این ورزش ممکن است موارد دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

والیبال 

 

 • چنانچه بازی شروع شود اما به اتمام نرسد و به مدت بیش از 24 ساعت مختل گردد، تمامی شرط ها به استثنا نتایجی که پیش از توقف بازی مشخص شده است، با ضریب یک عودت داده می شوند.
 • چنانچه مسابقه در زمانی کمتر از 24 ساعت ادامه یابد، تمامی شرط ها معتبر می ماند، در غیر این صورت شرطها عودت داده می شود.
 • چنانچه بنا بر تصمیمات مقامات برگزاری و یا داوران تغییری در امتیازات حاصل گردد، شرط ها بر اساس تصمیمات آنها تغییر می یابد.
 • چنانچه در مسابقه ایی ست طلایی انجام شود ( بر طبق مقررات هر تورنمنت) ، ست طلایی برای محاسبه شرط ها در نظر گرفته نخواهد شد. ست طلایی تنها بر محاسبه شرط های صعود به دور بعدی و تعیین برنده دور بعدی/ مسابقات اثر گذار می باشد.
 • موارد ذیل برای شرط بندی بر روی والیبال در دسترس می باشد.

 

برنده

شما برنده مسابقه را پیش بینی می کنید.

 

مجموع 

چنانچه تعداد مجموع امتیازات با مجموع نرخ شرط برابر باشد، شرط با ضریب 1 عودت داده می شود.

مجموع تیمی < تیم مشخص>

چنانچه مجموع امتیازات بدست آمده توسط تیم 1 (تیم 2) برابر با مجموع نرخ شرط شود، شرط عودت داده می شود.

 

مجموع ست های مسابقه

شما پیش بینی می کنید که آیا تیمی بیشتر/کمتر از یک تعداد ست مشخص در مسابقه، بازی می کند. چنانچه بازی مختل شود یا ادامه نیابد، شرط های بسته شده بر روی این موقعیت عودت داده می شود.

 

آیا مسابقه به ست پنجم خواهد کشید؟

چنانچه به هنگام نتیجه 2:2 بازی مختل شود، تمامی شرط ها بر روی این موقعیت به قوت خود باقی خواهند ماند و بر مبنای برگزاری ست پنجم محاسبه می گردد.

 

چه تیمی ابتدا به امتیاز 5(10/15/20) دست میابد؟

چنانچه بر اساس تصمیمات مقامات برگزاری یا داوران مسابقه ، تیمی که ابتدا به امتیازات مذکور دست یافته تغییر یابد، محاسبات اولیه در نظر گرفته خواهد شد و نظر داوران و مقامات برگزاری در نظر گرفته نمی شود.

 

مسابقه چند ست خواهد داشت؟

تعداد ست های برگزار شده در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه مسابقه ایی مختل گردد یا ادامه نیابد، تمامی شرط های بر روی این موقعیت عودت داده می شود.

 

هندیکپ ست ها

تنها امتیازات نهایی ست ها در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

امتیاز دقیق یک ست

چنانچه مسابقه مختل گردد، تمامی شرط های بر روی این موقعیت، عودت داده می شود.

 

برنده مسابقات

چنانچه بیش از یک تیم به عنوان برنده مسابقات اعلام گردد، ضرایب شرط مابین تعداد برندگان تقسیم می گردد.

 

برنده دور گروهی

تمامی شرط ها بعد از انجام شدن آخرین مسابقه دور گروهی محاسبه خواهد شد.تمامی تصمیمات مقرراتی مبنی بر 

لغو /اصلاح  نتایج مسابقات بعد از پایان پذیرفتن این دوره از مسابقات ممکن است، در نظر گرفته نشود.

چنانچه تیمی که بر روی آن شرط بسته اید، سلب صلاحیت شود و یا در مسابقه شرکت نکند، تمامی شرط های بسته شده بر روی آن تیم باخت می شود.

 

 

نتیجه بعد از برگزاری سه ست اول

شما نتیجه بازی بعد از برگزاری 3 ست اول را پیش بینی می کنید.

 

مجموع زوج/فرد مسابقه

 

مجموع زوج/فرد ست

 

در این ورزش ممکن است موارد دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

 

واترپلو

 

 • تمامی شرط ها در واترپلو بر اساس وقت قانونی محاسبه می گردد مگر اینکه خلاف این مسئله عنوان شده باشد. استثنا: شرط بندی بر روی  پاس دادن ها.
 • چنانچه بازی بیش از 24 ساعت مختل گردد یا به زمان دیگری موکول شود ( بیش از 24 ساعت)، تمامی شرط ها مسترد می گردد،به استثنا مواردی که نتایج شرط قبل از مختل شدن بازی تعیین گشته شده است.
 • چنانچه مسابقه در زمانی کمتر از 24 ساعت ادامه یابد، تمامی شرط ها معتبر می ماند، در غیر این صورت شرطها عودت داده می شود.
 • برای شمارش تعداد بیشتر/کمتر یا هندیکپ کوارتر ها ، تنها گل های زده شده درهمان مدت زمان مذکور در نظر گرفته می شود.تنها برای تعیین نتیجه کوارتر چهارم، گل های زده شده در وقت اضافی در نظر گرفته خواهد شد.
 • موارد ذیل برای پیش بینی ورزش واترپلو در دسترس می باشد:

 

برنده

شما برنده مسابقه را پیش بینی می کنید. تنها شرط های بسته شده در وقت های قانونی در نظر گرفته خواهد شد.

 

هندیکپ

 

مجموع

 

چنانچه تعداد مجموع امتیازات با مجموع نرخ شرط برابر باشد، شرط ها عودت داده می شود. به طور مشابه ، برای مجموعات تیمی نیز اعمال می گردد.

 

مجموعات تیمی <تیم مشخص>

چنانچه مجموع امتیازات بدست آمده برابر با مجموع نرخ شرط شود، شرط عودت داده می شود.

 

صعود به دور بعدی

شرط ها با توجه به وقت های اضافی و ضربات پنالتی ، بعد از پایان مسابقه محاسبه می گردد.

 

مجموع زوج / فرد 

چنانچه مجموع صفر باشد، زوج در نظر گرفته می شود، شرط ها با توجه به وقت های اضافی و ضربات پنالتی ، بعد از پایان مسابقه محاسبه می گردد.

 

در این ورزش ممکن است موارد دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

ورزش های زمستانی

 

 • ورزش ها

اسکی(Skiing) 

ورزش دوگانه (Biathlon)

بابسلد(Bobsleigh)

اسکی استقامت(Cross-Country Skiing)

اسکی آزاد  (Freestyle/Aerials)

اسلژ(Sledge)

نوردیک ترکیبی(Nordic Combined)

اسکیت سرعت(Speed skating)

اسکلتون(Skeleton)

اسکی پرش(Jumping)

اسنو برد(Snowboarding)

 

 • در صورت تغییر مسافت، تعداد دور های مسابقات، همچنین مکان مسابقات، تمامی شرط ها عودت داده می شود.
 • چنانچه مسابقه بیش از 24 ساعت به تعویق بیافتد،تمامی شرط ها مسترد می گردند.
 • چنانچه مسابقه مختل گردد و در طی 24 ادامه نیابد، تمامی شرط ها مسترد می گردد،به استثنا مواردی که نتایج شرط قبل از مختل شدن بازی تعیین گشته شده است.
 • چنانچه بعد از توقف مسابقه، مسیر دیگری برای ادامه مسابقه انتخاب گردد، تمامی شرط های بسته شده بر روی رویداد مسترد می گردد. ،به استثنا مواردی که نتایج شرط قبل از مختل شدن بازی تعیین گشته شده است.
 • جایگاه ورزشکاران بر طبق گزارش رسمی نهایی منتشر شده ،تعیین می گردد. هر گونه تغییری در این نتایج بعد از محاسبه شرط ها، از جمله سلب صلاحیت یکی از ورزشکاران ممکن است در نظر گرفته نشود.
 • موارد ذیل برای ورزش های زمستانی موجود می باشد:

 

 

شرط بندی بر روی برنده مسابقه

شرکت کننده ایی که در گزارشات رسمی نهایی ، مقام اول را کسب کرده باشد، برنده مسابقه است.

چنانچه شرکت کننده ایی، برای شروع مسابقات حضور نیابد، تمامی شرط ها بر روی وی ، عودت داده می شود.

 

شرکت کننده یکی از 3 مقام برتر را بدست می آورد

شما پیش بینی می کنید که کدام شرکت کننده می تواند یکی از 3 مقام برتر را کسب کند.

چنانچه شرکت کننده ایی، برای شروع مسابقات حضور نیابد، تمامی شرط ها بر روی وی ، عودت داده می شود.

 

بازی "چه کسی بهتر است"

در یک ترکیب دوتایی ارائه شده، شما می بایست شرکت کننده ایی که عملکرد بهتری خواهد داشت را پیش بینی کنید. در این صورت ، شرکت کننده ایی که مقام بالاتری را بر اساس گزارشات رسمی بدست آورده ، به عنوان بهترین شرکت کننده در نظر گرفته خواهد شد.محاسبه تمامی شرط ها با در نظر گرفتن گزارشات رسمی ارائه شده توسط مقامات رسمی/فدراسیون مربوطه بعد از پایان مسابقات، محاسبه می گردد. هر گونه تغییری در این نتایج بعد از محاسبه شرط ها، از جمله سلب صلاحیت یکی از ورزشکاران ممکنتوسط بوک میکر های شرکت در نظر گرفته نشود. چنانچه هر دو شرکت کننده از مسابقات کناره گیری کنند، شرط ها مسترد می گردد. چنانچه یکی از شرکت کنندگان مسابقه را به پایان نرساند، رتبه حریف وی، بالاتر در نظر گرفته خواهد شد.

 

 • در این ورزش ممکن است موارد دیگری به غیر از موارد ذکر شده ارائه گردد.

قوانین شرط بندی ورزشی

هر نوع ورزش, منحصر به فرد است و قوانینی برای یکی از آنها استثناهایی برای دیگری است! از قوانین شرط بندی ورزشی ما ، که برای وب سایت ما قابل استفاده است ، آگاه باشید! قوانین را بدانید ، بازی را بشناسید! با مسئولیت پذیری بازی کنید!